TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

An Bord

Pictiúr tógtha ag Ionad Chonair na Coirre Léithe, Caonach, Co. Longfoirt

Ó chlé go deas:
1. Gabriel D’Arcy (An Stiúrthóir Bainistíochta)

Ceapadh Gabriel D’Arcy (53) mar Stiúrthóir Bainistíocht i mí Feabhra 2008. Sular thosaigh sé ar Bhord na Móna, bhí roinnt poist bainistíochta aige in Kerry Group, an post is déanaí mar Stiúrthóir Tráchtala, Kerry Ingredients Europe. D’fhóin sé roimhe seo mar Chaptaen sna Fórsa Costanta. Tá B.Sc (Hons) aige ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, agus M.B.A. ó Kingston University Business School, Ard-Dioplóma i gCleachtas Bainistíochta ó Ollscoil Uladh agus Dioplóma Institiúidí na Stiúrthóirí i Stiúradh Cuideachtaí. Is ball é ar Institiúid na Stiúrthóirí agus ball ar Bhord an Fhorais Riaracháin.

2. Paddy Fox

Ceapadh Paddy Fox (63) ar an mBord i mí Eanáir 1999 agus rinneadh é a athcheapadh in 2003, 2007 agus 2011 faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna mar oibrí séasúrach i 1970 agus rinneadh ball foirne buan dó i 1975. Tá sé ina cheannaire foirne ó bhí 1990 ann. Tá Dioplóma aige i mBainistíocht agus Caidreamh Tionscail.

3. Pat McEvoy

Ceapadh Pat McEvoy (60) ar an mBord den chéad uair i mí Eanáir 1995 agus d’fhóin sé ar an mBord go dtí mí na Nollag 2006. Rinneadh é a athcheapadh i mí Eanáir 2011, faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna i 1967 mar phrintíseach agus ina dhiaidh sin d’fhóin sé mar fheisteoir-deileadóir i roinnt suíomhanna. Is Iniúchóir Sláinte agus Sábháilteachta é anois.

4. Rory Scanlan

Ceapadh Rory Scanlan (66) ar an mBord den chéad uair i mí na Bealtaine 2002 agus rinneadh é a athcheapadh i mí an Mheithimh 2007. Is sainchomhairleoir díolachán agus bainistíochta é agus is é an t-údar de “Professional Selling Skills”. Is stiúrthóir é ar roinnt cuideachtaí príobháideacha agus d’fhóin sé roimhe seo mar stiúrthóir ar roinnt Comhlachtaí Stáit lena n-áirítear Fóir Teoranta, an Bord Tráchtála agus Suirbhéireacht Ordanáis. D’éag a théarma oifige an 13 Meitheamh 2012.

5. Peter Wyer

Ceapadh Rory Scanlan (66) ar an mBord den chéad uair i mí na Bealtaine 2002 agus rinneadh é a athcheapadh i mí an Mheithimh 2007. Is sainchomhairleoir díolachán agus bainistíochta é agus is é an t-údar de “Professional Selling Skills”. Is stiúrthóir é ar roinnt cuideachtaí príobháideacha agus d’fhóin sé roimhe seo mar stiúrthóir ar roinnt Comhlachtaí Stáit lena n-áirítear Fóir Teoranta, an Bord Tráchtála agus Suirbhéireacht Ordanáis.

6. David Taylor

Ceapadh David Taylor (66) ar an mBord i mí an Mheithimh 2009. Is comhairleoir straitéiseach neamhspleách é ar fhuinneamh inbhuanaithe agus tá cáilíochtaí gairmiúla aige in innealtóireacht agus i mbainistíocht. Sular bhunaigh sé a chleachtas féin bhí sé ina POF ar Fhuinneamh Inmharthana Éireann agus thug sé comhairle do Chomhchoiste an Oireachtais maidir le hAthrú Aeráide agus Fuinneamh. Is Cathaoirleach é ar an Institiúid Fuinnimh in Éirinn.

7. Fergus McArdle (Cathaoirleach)

Ceapadh Fergus McArdle (58) ar an mBord i mí na Samhna 2002 agus mar Chathaoirleach i mí Mheán Fómhair 2004, agus athcheapadh é i mí Mheán Fómhair 2009. Is comhpháirtí sinsearach é ag Iniúchóirí Cláraithe KRM. Is comhalta é ar Comhlachas Cairte na gCuntasóirí Deimhnithe ó bhí 1978 ann agus rinneadh Stiúrthóir Cairte de ar an Institiúid Stiúrthóirí in 2012. Tá punann aige de leasanna gnó pearsanta le stiúrthóireachtaí i gcuideachtaí déantúsaíochta, seirbhíse agus maoine. Fónann sé ar chomhlachtaí seachbhrabúsacha gnó tráchtála, spóirt agus carthanachta chomh maith.

8. Paudge Bennett

Ceapadh Paudge Bennett (58) ar an mBord i mí Eanáir 2007 agus rinneadh é a athcheapadh in 2011 faoi na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna i 1973 agus rinneadh ball foirne buan dó i 1975. Tá sé ina stórálaí in Oibreacha Loch na Buaraí ó shin. D’fhóin sé mar Iontaobhaí ar Scéimeanna Pinsean Bhord na Móna ar feadh 11 bhliain go dtí 2006.

9. John Horgan

Ceapadh John Horgan (66) ar an mBord i mí Aibreáin 2012. Is Sainchomhairleoir Neamhspleách ar Acmhainní Daonna é. Tá céim aige san Eolaíocht Shóisialta ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath agus MA i gCaidreamh Tionscail ó Ollscoil Warwick. I ndiaidh post sa Ríocht Aontaithe agus Seirbhís Phoiblí na hÉireann ceapadh é mar Leaschathaoirleach agus ansin mar Chathaoirleach ar an gCúirt Oibreachais. Ina dhiaidh sin d’oibrigh sé do GPA sa tSionainn agus bhí sé ina Stiúrthóir ar Acmhainní Daonna i roinnt cuideachtaí ilnáisiúnta. Bronnadh MA air le gairid sa Stair ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh.

10. Denise Cronin

Ceapadh Denise Cronin (42) ar an mBord i mí Mheán Fómhair 2011. Is Bainisteoir Cuntasaíochta í ar fhochuideachta Éireannach cuideachta teicneolaíochta ilnáisiúnta de chuid SAM. D’oibrigh sí i róil airgeadais i roinnt cuideachtaí Éireannacha ar fud raon tionscal. Is comhaltaí í Denise ar Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus tá céim onóracha tráchtála aici ó Ollscoil na hÉireann, Coraigh. Fónann sé le roinnt comhlachtaí seachbhrabúsacha chomh maith.

11. Colm Ó Gógáin

Ceapadh Colm Ó Gógáin (59) ar an mBord i mí Eanáir 2011 faoi na na hAchtanna um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit) 1977 agus 1988. Thosaigh sé ag obair le Bord na Móna i 1974 agus bhí poist éagsúla aige lena n-áirítear Príomhfheidhmeannach ar Bhreoslaí Bhord na Móna Teo, Stiúrthóir ar Chomhshaol Bhord na Móna Teo agus faoi láthair tá sé ina Cheann ar Bhonneagar Straitéiseach. Tá B.E. (Meicniúil) aige ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath, agus is Innealtóir Cairte agus Comhalta de chuid Institiúid Innealtóirí na hÉireann é.