TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012
bg

Inbhuanaitheacht


Leagtar comhtéacs amach i gcomhair treochláir i bhfís Bhord na Móna ‘Conradh Úr leis an Nádúr’ maidir leis an dóigh a n-aistreoidh an Grúpa é féin go príomhsholáthraí de tháirgí agus seirbhísí inbhuanaithe, in Éirinn agus thar lear araon. Tá an t-aistriú seo spreagtha ag na cuspóirí straitéiseacha atá leagtha amach do gach aonad gnó. D’fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach, tugadh faoi chláir agus tionscnaimh úra agus rinneadh príomhtháscairí feidhmíochta a shainaithint.

Lena chinntiú go bhfuil an Grúpa ag dul sa treo ceart, tomhasann Bord na Móna a dhul chun cinn gach bliain i gcoinne na bpríomhtháscairí feidhmíochta sin. Tugann an Grúpa tuairisciú ar a thorthaí ansin ina Thuarascáil Bhliaintúil um Inbhuanaitheacht.

Foilseoidh Bord na Móna a cheathrú Tuarascáil um Inbhuanaitheacht i mbliana, ina gcuirtear nuashonrú ar fáil ar thrí phríomhréimse feidhmíochta – an pláinéad, daoine agus brabús.

Comhlíonfar na cuspóirí seo a leanas sa tuarascáil:

  • Cumarsáid a dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara an Ghrúpa agus na bearta a rinneadh sa bhliain a chuaigh thart a chur in iúl dóibh maidir le cláir agus tionscnaimh a chur i bhfeidhm sa réimse um bithéagsúlacht agus éiceachórais, tráchtálú táirgí agus seirbhísí inbhuanaithe agus forbairt foirne;
  • Spriocanna agus pleananna a bheidh an Grúpa ag cur i bhfeidhm thar an gcéad cúpla bliain eile a léiriú d’fhonn éirí níos inbhuanaithe, agus
  • Bearta atá déanta ag an nGrúpa chun príomhtháscaire feidhmíochta inbhuanaithe a leabú isteach in oibríochtaí laethúla an ghnó a thabhairt chun suntais. Tá na sonraí a bhaineann leis na táscairí seo ríthábhachtach maidir le dul chun cinn a thomhas agus a thuairisciú. Tá an Grúpa ag leanúint do scrúdú a dhéanamh ar bhealaí leis an bpróiseas seo a bharrfheabhsú.

De réir mar atá geilleagar an domhain forbartha ag aistriú i dtreo ardán ísealcharbóin, tá deiseanna suntasacha á gcur ar fáil do Bhord na Móna le bheith ina imreoir níos láidre i soláthar táirgí agus seirbhísí inbhuanaithe agus comhshaoil. Díríonn Bord na Móna ar na deiseanna seo a uasmhéadú trína bhfís ‘Conradh Úr leis an Nádúr’ a chur i bhfeidhm.

Tá an próiseas earcaíochta maidir le Bainisteoir Inbhuanaitheachta ag ardchéim. Cuideoidh an ról úr seo lenár gclár oibre inbhuanitheachta foriomlán.

Táirgfear an Tuarascáil um Inbhuanaitheacht 2012 ag baint leasa as Treoirlínte um Thuairisciú Inbhuanaitheachta an Tionscnaimh Tuairiscithe Dhomhanda (GRI). Sa chur chuige seo ceanglaítear ar an gcuideachta a feidhmíocht i gcoinne na sprice um fhorbairt inbhuanaithe a thomhas agus a nochtadh. Déanfar an Tuarascáil um Inbhuanaitheacht 2012 a lainseáil níos déanaí sa bhliain.