TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Ráiteas Maidir le Gnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána an Ghrúpa

don bhliain dar chríoch 28 Márta 2012AN GRÚPA
Nóta 2011/2012
€’000
2010/2011
€’000
(Caillteanas)/Brabús don bhliain airgeadais (15,975) 13,127
Caillteanas achtúireach aitheanta ar scéimeanna pinsin 25 (31,379) (855)
Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach 17(e) 3,864 123
Athluacháil ar mhaoin infheistíochta 9 (2,463) (1,700)
(Caillteanas)/Brabús malartaithe ar fhochuideachtaí coigríche 216 (244)
Caillteanais agus gnóthachain aitheanta iomlán don bhliain airgeadais (45,737) 10,451
Thar ceann an Bhoird:

Fergus McArdle
Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy
Stiúrthóir Bainistíochta