TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta

Athbhreithniú Gnó - Miondíola

I measc na dtáirgí miondíola tá breosla soladach, breosla ola agus áise, chomh maith le fáis meán ghairmiúla agus míondíola, le haghaidh na margaí baile agus idirnáisiúnta. Cuireann bunú ár ngnó Miondíola úir, atá ann mar thoradh ar ár n-aonaid gnó Breoslaí agus Gairneoireachta a chumas, taca faoin tiomantas fadtéarmach d’fhás in ainneoin na ndúshlán atá na timpeallachtaí eacnamaíocha agus reachtacha ag cur os comhair an ghnó fhoriomláin.

Miondíola

Dúshláin

Geimhreadh Séimh
Bhí Geimhreadh séimh neamhshéasúrach in 2011/2012 agus bhí an Geimhreadh is séimhe le os cionn 20 bliain i roinnt de cheantair na tíre. Bhí tionchar mór aige seo ar dhíolacháin táirgí téimh tí agus tháinig laghdú 9.7% ar an ioncam bliantúil dá bharr sin. D’ainneoin an fháis sa chatagóir gairneoireachta, níor chúitigh sé sin an laghdú i ndíolacháin breoslaí de bharr na haimsire. Mar thoradh air sin, tharla laghdú 5.9% bliain ar bhliain ar dhíolacháin iomlána chomhcheangailte de €171.6 milliún.

Iompraíocht Tomhaltóirí agus Ioncam Indiúscartha
Chuaigh an laghdú in ioncam indiúscartha agus aistriú in iompar ceannaigh tomhaltóirí maidir le táirgí téimh tí i gcion ar an ngnó chomh maith. Dhírigh tomhaltóirí ar roghanna breosla dea-luacha, lena n-áirítear brícíní, gual, móin agus adhmaid ar a ndearnadh fómhar go príobháideach, ina aonad ola. In 2011 bhí mórfhómhar ann i móin a gearradh go príobháideach a théann san iomaíocht lenár dtáirgí guail agus brícíní. San ilmhargadh miondíola, tugadh isteach táirgí lipéid úra le linn an tséasúir, atá comhsheasmhach le treocht ginearálta na mór-mhiondíoltóirí a sholáthraíonn tairisicint dea-luacha do thomhaltóirí.

Last-táillí
Dírítear go mór sa ghnó gairneoireachta ar áiteanna lasmuigh d’Éirinn, agus ba iad príomhdhúsláin na bliana an crapadh in infaighteacht lastais agus na méaduithe suntasacha i last-táillí a tharla de bharr laghdaithe i dtoirt lastais isteach ón Ríocht Aontaithe go hÉirinn.

Caolú Móna
I ngeall ar an spreagadh leanúnach i dtreo caolú móna i margaí na Ríochta Aontaithe agus mhórthír na hEorpa tá castacht bhreise le sárú againn ar fud an tslabhra soláthair ó sholáthar ábhar díreach tríd go dtí seachadadh custaiméirí.

Gnóthachtálacha

Cruthú Gnó Miondíola
In 2011/2012 cuireadh ár gcuspóir maidir le straitéis le haghaidh fáis i gcrích, lenár bunaíodh ár gnó Miondíola úr. Bhí rath ar tháirgí, ar phróiseáil agus ar an margadh an bhliain sin agus neartaigh sé seo staid an aonaid ghnó úir. Cuireann neart bhranda Bhord na Móna taca faoi seo, a chuireann cáilíocht agus dea-luach in iúl. Go tábhachtach, tá sé an gnó níos fearr ábalta caipitliú a dhéanamh ar dheiseanna fáis ar bith i margaí an Mhiondíola.

Ioncam ó Ghairneoireacht
In ainneoin brú leanúnaigh ar an ngnó Miondíola, bhí an fheidhmíocht sa bhliain níos dearfaí maidir leis an raon gairneoireachta agus méadú 3.4% ar an ioncam, go dtí €54.3 milliún.

Táirgí Úra
Tá feabhas tagtha ar raon na gairneoireachta miondíola i ndiaidh lainseáil bhranda féinlipéid meáin fáis Verve do B&Q, mar aon le dáileadh méadaithe den bhranda Growise. Cuireadh feabhas chomh maith ar an tairiscint um ghairneoireacht ghairmiúil le táirgí úra i bportach móna fóid, móin mheilte dhubh agus móin aráide.

Lean catagóir na mbreoslaí de nuálaíocht a dhéanamh le táirgí úra guail agus raon táirgí áise forleathnaithe agus luach-mhonaraithe.

Forbairt an Mhargaidh
An Ríocht Aontaithe
Chuir an chomhpháirtíocht le Vital Earth (solathraí táirgí saor ó mhóin bunaithe sa Ríocht Aontaithe), a bunaíodh ag deireadh 2011, le punann an Mhiondíola, mar aon le hardán a bhunú le haghaidh fáis ar fud thairiscint táirgí miondíola na críche iomláine.

Gairmiúil
Rinneadh an bonn custaiméirí i gcomhair saothróirí gairmiúla a leathnú go dtí margaí Eoráiseacha, agus ceapadh dáileoir sa Tuirc fosta. Bhain an gnó fás amach sa bhonn custaiméirí reatha sa Ríocht Aontaithe agus ar mhórthír na hEorpa, toisc go ndeachaigh drochfhómhar i gcion ar tháirgeoirí sa Ríocht Aontaithe agus sna Balcáin. Bhí bliain an-láidir maidir leis an Miondíol san Eoraip, sa chás gur sheachaid saothróirí gairmiúla an méadú is mó san fhás. Tá méadú 35% tagtha ar líonta custaiméirí le cúig bliana anuas.

Caolú Móna
Chuidigh forbairt na saoráide próiseála coire i gCill Bhearaigh, Co. Chill Dara, leis an ngnó dul chun cinn a bhaint amach ar an gclár oibre um chaolú móna. Tugadh aghaidh in inniúlachtaí déantúsaíochta agus oibriúcháin na saoráide ar na dúshláin atá ann i ngeall ar éilimh táirge atá ann cheana agus éilimh táirge úra araon maidir le timpeallacht níos rialaithe.

Tiomantais

Acmhainneacht Fáis
Tá an gnó tiomanta do raon táirgí brabúsacha agus inbhuanaithe a chur ar fáil a shásóidh riachtanais ár gcustaiméirí agus iad ag feidhmiú i dtimpeallacht eacnamaíoch dheacair. Tá an Miondíol i staid mhaith maidir le feidhmiú mar aonad trádala comhtháite ar fud a mhargaí sonraithe. Tá tairiscint táirgí sruthlínithe agus cumas nuálaíocht táirgí aige agus, mar aon le hinniúlacht margaidh, seachadfór fás brabúsach. Tá an gnó tiomanta do leanúint dá sprioc chun comhpháirtíochtaí soláthraí agus caidrimh custaiméirí fhadtéarmacha a fhorbairt d’fhonn sruthanna ioncaim níos inbhuanaithe a sheachadadh. Léirítear é seo trí fhorbairt conarthaí cúig bliana lenár líonra dáileoirí san Eoraip agus an leathnú geografach sa Chianoirthear, go háirithe an tSín, áit a ndearnadh comhpháirtithe a shainaithint agus a fhorbairt.

Inbhuanaitheacht
Le ballraíocht iomlán de Thionscnamh na Meán Fáis, scéim bunaithe sa Ríocht Aontaithe ina gcothaítear an gá le tailte portaigh an domhain a chosaint agus ina gcuirtear úsáid mhalartach d’ábhair feabhsaithe ithreach chun cinn, tá an Miondíol tiomanta do ghnó inbhuanaithe. Tá sé seo comhsheasmhach le cur chuige bunlíne triarach maidir le díriú ar dhaoine, ar an bpláinéad agus ar bhrabús in earnáil na meán fáis, ina bhféachtar don chlár oibre um chaolú móna. Cuireann an fócas ar mhalairtí inbhuanaithe ar bhreoslaí traidisiúnta, mar aon le nuálaíocht sa chatagóir adhainte, béim ar an tiomantas do thodhchaí i soláthar táirgí breosla éifeachtúla, inbhuanaithe agus iomaíocha.