TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Ag Freagairt don Dúshlán

Dúshlán Gnóthachtáil Tiomantas
Bunábhar Bunábhar Riachtanais ár gcustaiméirí agus na margaí atá ag athrú a chomhlíonadh agus muid ag dul chun cinn mar ghnó móna traidisiúnta amháin go dtí gnó ina dtairgtear raon de mhalairtí bunábhair inbhuanaithe. Bainfimid é seo amach trí éifeachtúlacht a spreagadh go leanúnach inár slabhra soláthair as a gcuirfear feabhas ar iomaíochas. Méadú ar
sholáthar
bithmhaise
Mhéadaíomar ár soláthar bithmhaise chuig stáisiún cumhachta Éadan Doire go dtí 15.1% den úsáid breoslaí. Trí chlár leanúnach um athrú gnó bunathraithe táthar ag cinntiú go bhfuileamar ag tabhairt aghaidhe ar bhrú iomaíoch na margaí dá bhfreastalaímid. Táimid ag díriú ar fhoinsiú agus ar sholáthar táirgí bithmhaise chun ár n-acmhainn mhóna a chomhlánú. Tá sé seo ina chuid den chloch choirnéil dár gclár oibre um inbhuanaitheacht le tacú le fís Bhord na Móna ‘Conradh Úr leis an Nádúr’. Táimid tiomanta go fóill d’fheabhsuithe éifeachtúlachta leanúnacha inár slabhra soláthair.
Powergen Powergen Maidir leis an laghdu in íocaíochtaí acmhainne rialaithe mar aon le hiarmharach na hacmhainne giniúna breise sa mhargadh beidh gá le hiarracht leanúnach a dhéanamh chun éifeachtúlacht fheabhsaithe a bhaint amach. Dúshlán leanúnach chun toiliú pleanála agus nascadh leis an ngreille le haghaidh forbairtí feirmeacha gaoithe a fháil. Méadú ar
leictreachas
in-athnuaite
ginte
Tháinig méadú €17.9 milliún ar an láimhdeachas, agus baineadh 15.1% caolú amach maidir le comhadhaint bithmhaise i stáisiún cumhachta Éadan Doire. Mhéadaigh leibhéil an leictreachais in-athnuaite (RES-E) a gineadh ó 14.4% to 16.6% Punann éagsúlaithe de shócmhainní giniúna a fhorbairt, agus ag an am céanna an chumhacht leictreach a tháirgtear a dhícharbónú. Is príomhchomhpháirt í an chomhadhaint le bithmhais ag stáisiún cumhachta Éadan Doire maidir leis an straitéis seo agus táimid fós tiomanta do 30% caolú a sheachadadh faoi 2016. Agus é seo á dhéanamh cuirfimid méid suntasach le spriocanna RES AE na hÉireann.
Gnóthú
Acmhainní Gnóthú Acmhainní
I ngeall ar an timpeallacht eacnamaíoch reatha tharla ró-acmhainn shuntasach sa mhargadh agus iarmhairt dhiúltach ar chorrlaigh. Tá comhlíontacht le Treoir an AE maidir le Líonadh Talún agus tobhaigh líonta talún atá ag méadú dúshlánach sa ghearrthéarma. Méadú
ar líon na
gcustaiméirí
baile
Tháinig méadú ar líon na gcustaiméirí baile go dtí 100,000 go díreach trí theaglaim d’fhás orgánach agus éadáil sheirbhísí dramhaíola Chomhairle Contae Chill Dara agus Chomhairle Contae Loch Gorman. Cuireadh an chéad chéim um choimisiúnú d’aonad múirinithe araidí donna 25,000 tona in aghaidh na bliana i gcrích. Fócas ár ngnó maidir le seirbhís eisceachtúil do chustaiméirí a sheachadadh agus acmhainneacht ath-úsáide ábhair dhramhaíola bhainistithe a uasmhéadú. Más féidir déanfaimid ábhair dhramhaíola a phróiseáil agus a choinneáil laistigh de Ghrúpa Bhord na Móna mar bhunábhar le haghaidh na meán fáis agus le haghaidh Powergen.
Comhshaol Comhshaol I ngeall ar an gcor chun donais san earnáil tógála tá iarmhairt chomhfhreagrach fós ar an ngnó agus tá sé tuartha go mbeidh sé mar seo go gceann i bhfad. Tá iarmhairt dhiúltach ag infhaighteacht chreidmheasa íseal agus leibhéil ísle de mhuinín custaiméirí ar chinntiú ceannaigh. An gnó
athbhrandáilte
mar ‘Anua’
Rinneadh ár ngnó comhshaoil a athbhrandáil go dtí ‘Anua’ le linn na bliana le teacht lenár dtairiscint táirgí agus ár suíomh i margaí easpórtála. D’fhás an t-ioncam 3.9% in ainneoin na ndúshlán eacnamaíoch. Trí na hoibríochtaí sa Ríocht Aontaithe a chomhdhlúthú go haonad amháin in Brigdewater, Somerset, éascaíodh fás maith sa dara leath den bhliain agus tugadh soirbheachas maith le haghaidh na bliana amach romhainn. Tá an gnó tiomanta d’inbhuanaitheacht a chur chun cinn trí réitigh aeir ghlain agus fuíolluisce cóireáilte atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur ar fáil. Déanfar iad seo a sheachadadh trí theaglaim nuálaíocht táirgí, próiseála agus seirbhíse do chustaiméirí.
Miondíol Miondíol Leanfaidh fócas méadaithe a chur ar ‘dhea-luach’ agus cur chun donais i muinín custaiméirí a bheith ina dhúshlán suntasach sa ghnó miondíola. Tá na last-táillí sa ghnó easpórtála go dtí an Ríocht Aontaithe ag méadú mar thoradh ar laghdú i dtoirteanna isteach. Cuirfidh an clár oibre maidir le caolú móna sa Ríocht Aontaithe cástacht lenár slabhra soláthair ón soláthar go dtí seachadadh na dtáirgí. Aonad
miondíola
gnó úr
curtha ar bun
Le freagairt do na dúshláin seo atá ag meadú bhunaíomar aonad gnó Miondíola le linn 2011/2012. Chuir tabhairt isteach táirgí úra agus dáileadh méadaithe le méadú san ioncam inár dtáirgí gairneoireachta, suas 3.4% bliain ar bhliain. Cuireadh comhpháirtíocht sa Ríocht Aontaithe le Vital Earth ardán ar fáil le haghaidh fáis i bpríomh-mhargadh. Léiríonn an cruthú den aonad gnó úr ár dtiomantas d’eagraíocht ina ndírítear ar an margadh agus atá custaiméir-lárnach agus ina bhfuil uaillmhian fáis. Seachadfaidh an gnó raon táirgí atá brabúsach agus inbhuanaithe chun riachtanais ár gcustaiméirí a chomhlíonadh agus iad ag lorg dea-luacha i gcoinne cúlra eacnamaíoch dhúslánaigh. Bainfear é seo amach trí chultúr nuálach a chruthú ina ndéanfar forbairt táirgí fhócasaithe agus cumas éifeachtach slabhra soláthair a chinntiú.