TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta

Athbhreithniú Gnó - Gnóthú Acmhainní

Is gnó bainistíochta dramhaíola comhtháithe é Gnóthú Acmhainní ina soláthraítear bailiúchán, gnóthú, athchúrsáil, diúscairt agus cóireáil ardteicneolaíochta maidir le seirbhísí dramhaíola. Feidhmíonn na seirbhísí bailiúchán dramhaíola faoin mbranda AES, a sholáthraíonn bainistíocht dramhaíola tí ar fud réigiún Lár na Tíre, an Oirdheiscirt agus an Mheán-Iarthair, agus bainistíocht dramhaíola tráchtála ar fud na tíre.

Gnóthú Acmhainní

Dúshlán

Praghas
Sa timpeallacht eacnamaíoch reatha tá an margadh dramhaíola faoi bhrú atá ag méadú. I ngeall ar laghdú ar thoirteanna dramhaíola agus tírdhréach ilroinnte ina bhfuil barraíocht oibreoirí tá brú anuas ar phraghsanna.

Costais Oibriúcháin Mhéadaithe
I dtimpeallacht trádála dheacair, tá iarmhairt dhiúltach ag méaduithe suntasacha ar thobhach an líonta talún agus costais bhreola ar chorrlaigh.

Laghdú ar Eascairtí Dramhaíola
Mhair an t-éileamh ó phríomh-mhargaí tráchtala neamhléirithe, le heascairtí dramhaíola fós ag titim. Tháinig laghdú ar an meántoradh in aghaidh an tí seirbhísithe chomh maith.

An Dúshlán maidir le Rialáil
Leanann rialachán an Aontais Eorpaigh (AE) agus an Rialtais de dhul i gcion ar an ngnó sa ghearrthéarma. Baineann suntasacht faoi leith le Treoir an AE maidir le Líonadh Talún i gcomhair toirteanna líonta talún agus tháinig méadú ar an tobhach ar líonadh talún. De réir mar a mhéadóidh atreorú líonta talún an Ghnóthaithe Acmhainní ní bheidh sé ina oiread de dhúshlán don ghnó.

Gnóthachtálacha

Fás Custaiméirí
Seachadadh fás sa ghnó cónaithe, agus bhí na líonta custaiméirí faoi 100,000 go díreach faoi dheireadh na bliana. Baineadh é seo amach go príomha trí éadáil gnóthaí cónaithe Chomhairle Contae Chill Dara agus Chomhairle Contae Loch Gorman. Rinneadh na custaiméirí úra sin a imeascadh go réidh. Baineadh tuilleadh fáis amach trí inlíonadh rathúil i gcríocha a bhí ann cheana. Le chéile, chuidigh siad seo leis an éileamh neamhléirithe a chothromú agus cur leis an mbarainneacht scála.

Féinseirbhís ar Líne do Chustaiméirí
Tháinig feabhas suntasach ar na leibhéil seirbhíse do chustaiméirí, go háirithe tríd an gcainéal ar líne. D’éirigh níos fearr le lainseáil na seirbhíse ‘Mó Chuntas ar Líne’ (My Account Online) ná bhíothas ag súil leis do chustaiméirí cónaithe i ndiaidh ceithre mhí go díreach. Déanfar é a fhorbairt sna blianta amach romhainn chun feabhas ar éifeachtacht seirbhíse do chustaiméirí agus laghduithe costais a chinntiú.

Inbhuanaitheacht
Rinneadh na chéad chéimeanna de choimisiúnú an stáisiúin mhúirinithe aráidí donna 25,000 tona in aghaidh na bliana ag an Droichead, Co. Chill Dara de bharr an spreagtha i dtreo an mhéadaithe ar inbhuanaitheacht. Tacófar leis an mbunábhar le haghaidh an stáisiúin seo trí fhócas leanúnach ar bhailiúchán aráidí donna (dramhaíl orgánach) an ghnó.

Tiomantais

Fás
Tá an gnó tiomanta don sciar den mhargadh a mhéadú trí fhás custáiméirí orgánach agus éadálach. Forbróidh an gnó réitigh nuálacha agus bunaithe ar luach trí oibriú le custaiméirí lena riachtanais bhainistíochta dramhaíola a chomhlíonadh.

Sa mhargadh tráchtála cuirfidh an gnó béim faoi leith ar fhorbairt deiseanna sa tionscal déantúsaíochta agus sa tionscal bia.

Inbhuanaitheacht – Atreorú Líonta Talún
Féachfar do dheiseanna infheistíochta i mbonneagar cóireála dramhaíola, go háirithe forbairt aonad Cóireála Meicniúla Bitheolaíche (MBT) ag ár saoráid ag an Droicead (Co. Chill Dara) ar cuireadh iarratais ar ceadúnais phleanála agus dramhaíola isteach ina leith le déanaí.

Úsáid Inmheánach Chomhtháite
Más féidir, déanfar ábhair dhramhaíola a choinneáil lena n-úsáid mar amhábhar le aghaidh ghnóthaí Miondíola agus Powergen Bhord na Móna.

Ceannaire Tionscail i Sásamh Custaiméirí
Tá fócas agus tuiscint shoiléir ag an ngnó ar riachtanais ár gcustaiméirí. Inniu soláthraíonn AES seirbhís do thart ar 100,000 custaiméir baile agus os cionn 5,000 custaiméir tráchtala agus tá sé ag leanúint de phríomhinniúlachtaí a fhorbairt atá riachtanach d’fhonn riachtanais ár gcustaiméirí a chomhlíonadh agus a bheith inár gceannaire tionscail i sásamh custaiméirí.