TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Reconciliation of Movement on Shareholders’ Funds

don bhliain dar chríoch 28 Márta 2012

Nóta Scairchaipiteal
glaoite
€’000
Scairbhiseach

€’000
Cuntas Brabúis
Agus Caillteanais
€’000
Cúlchiste
Athluachála
€’000
Cistí na
Scairshealbhóirí
€’000
 
AN GRÚPA
Brabús don bhliain airgeadais dar chríoch 30 Márta, 2011 0 0 13,127 0 13,127
Díbhinn íoctha 3 0 0 (3,469) 0 (3,469)
Brabús a coimeádadh don bhliain airgeadais dar chríoch 30 Márta, 2011 0 0 9,658 0 9,658
Caillteanas achtúireach aitheanta ar scéimeanna pinsin 25 0 0 (855) 0 (855)
Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach 17(e) 0 0 123 0 123
Athluacháil ar mhaoin infheistíochta 9 0 0 0 (1,700) (1,700)
Coigeartuithe malartaithe ar fhochuideachtaí coigríche 0 0 (244) 0 (244)
Glanmhéadú/(laghdú) i gcistí na scairshealbhóirí 0 0 8,682 (1,700) 6,982
Cistí na scairshealbhóirí amhail 31 Márta, 2010 82,804 1,959 135,482 4,163 224,408
Cistí na scairshealbhóirí amhail 30 Márta, 2011 82,804 1,959 144,164 2,463 231,390
 
Caillteanas don bhliain airgeadais dar chríoch 28 Márta 2012 0 0 (15,975) 0 (15,975)
Díbhinn íoctha 3 0 0 (4,332) 0 (4,332)
Caillteanas a coimeádadh don bhliain airgeadais dar chríoch 28 Márta 2012 0 0 (20,307) 0 (20,307)
Caillteanas achtúireach aitheanta ar scéimeanna pinsin 25 0 0 (31,379) 0 (31,379)
Cáin iarchurtha a bhaineann le caillteanas achtúireach 17(e) 0 0 3,864 0 3,864
Athluacháil ar mhaoin infheistíochta 9 0 0 0 (2,463) (2,463)
Coigeartuithe malartaithe ar fhochuideachtaí coigríche 0 0 216 0 216
Glanlaghdú i gcistí na scairshealbhóirí 0 0 (47,606) (2,463) (50,069)
Cistí na scairshealbhóirí amhail 30 Márta, 2011 82,804 1,959 144,164 2,463 231,390
Cistí na scairshealbhóirí amhail 28 Márta 2012 82,804 1,959 96,558 0 181,321
 
AN CHUIDEACHTA
 
Caillteanas don bhliain airgeadais dar chríoch 30 Márta, 2011 0 0 (27,352) 0 (27,352)
Díbhinn íoctha 3 0 0 (3,469) 0 (3,469)
Glanlaghdú i gcistí na scairshealbhóirí 0 0 (30,821) 0 (30,821)
Cistí na scairshealbhóirí amhail 31 Márta, 2010 82,804 1,959 39,160 0 123,923
Cistí na scairshealbhóirí amhail 30 Márta, 2011 82,804 1,959 8,339 0 93,102
 
Caillteanas don bhliain airgeadais dar chríoch 28 Márta 2012 0 0 (36,922) 0 (36,922)
Díbhinní a fuarthas 0 0 85,000 0 85,000
Díbhinn íoctha 3 0 0 (4,332) 0 (4,332)
Glanmhéadú i gcistí na scairshealbhóirí 0 0 43,746 0 43,746
Cistí na scairshealbhóirí amhail 30 Márta, 2011 82,804 1,959 8,339 0 93,102
Cistí na scairshealbhóirí amhail 28 Márta 2012 82,804 1,959 52,085 0 136,848

De réir alt 148(8) d’Acht na gCuideachtaí, 1963 agus alt 7(1A) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986, tá an Chuideachta ag baint leasa as an díolúine ó chuntas brabúis agus caillteanais a chur san áireamh ag an gcruinniú ginearálta bliantúil agus óna chomhdú le Cláraitheoir na gCuideachtaí. Is ionann toradh na Cuideachta don bhliain airgeadais, arna chinneadh de réir Chleachtas Chuntasaíochta a nGlactar go Ginearálta leis in Éirinn, agus caillteanas trádála de €36,922,000 (2011: caillteanas de €27,352,000) agus brabús coimeádta de €43,746,000 (2011: caillteanas coimeádta de €30,821,000).
Thar ceann an Bhoird:

Fergus McArdle
Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy
Stiúrthóir Bainistíochta