TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta

Athbhreithniú Gnó - Powergen

Déanann Powergen sócmhainní giniúna cumhachta reatha Bhord na Móna a bhainistiú agus a oibriú, lena n-áirítear stáisiún cumhachta Éadan Doire, stáisiún buaice Chois Loinge agus feirm ghaoithe Bhéal Átha Chomhraic. Tá roinnt tionscadal i mbéal forbartha ag an ngnó chomh maith atá ag céimeanna éagsúla aibíochta. Cuirfidh siad seo méid suntasach le cumas giniúna leictreachais Bhord na Móna thar na deich mbliana atá le teacht.

Powergen

Dúshláin

Ag Seachadadh Tionscadail Todhchaí
Tá Powergen ag coinneáil le dhá phríomhthionscadal feirm ghaoithe ag Mount Lucas agus ag an mBreacánach. Ba é an príomhdhúshlán ceadanna riachtanacha agus toiliú pleanála fochuideachta a bhaineann leis na tionscadail seo a fháil agus tairiscintí maidir le nascadh leis an ngreille a chinntiú.

Barrfheabhsú Stáisiún Cumhachta Éadan Doire
I ndiaidh mór-ollchóirithe ar thuirbhín stáisiún cumhachta Éadan Doire anuraidh, d’fhéach Powergen d’ard-infhaighteacht agus aschur uasta ón stáisiún a chinntiú, agus lean sé don ráta comhadhainte bithmhaise a mhéadú chomh maith.

Gnóthachtálacha

Fás Oibriúcháin
Tháinig méadú 17.9% ar an láimhdeachas go dtí €71.3 milliún, agus tháinig méadú ar chomhadhaint bhithmhaise ó 13.5% go dtí 15.1%. Mhéadaigh leibhéil an leictreachais in-athnuaite (RES-E) a ghin Powergen ó 14.4% go dtí 16.6%.

Rath Forbartha
Fuarthas toiliú pleanála le haghaidh bóthar rochtana úr ag Mount Lucas, agus síníodh tairiscintí maidir le nascadh leis an ngreille le haghaidh fheirmeacha gaoithe Mount Lucas agus na Breacánaí araon. Fuarthas toiliú pleanála chomh maith maidir le méadú i seachadtaí bóthair de bhithmhais go stáisiún cumhachta Éadan Doire a mhéadú agus le haghaidh tuilleadh saoráidí stórála bithmhaise ar an láithreán.

Ag Cur Tionscadail Todhchaí chun Cinn
Bunaíodh cuideachta chomhfhiontair le ESB Wind Development Limited maidir le forbairt na chéad chéime (172 MW) den fheirm ghaoithe ag Úig na nDaoine, Co. Mhaigh Eo. Cuireadh cúrsaí pleanála agus dearaidh chun cinn chomh maith.

Rinneadh measúnú ardleibhéil, inar cuimsíodh srianta comhshaoil, pleanála agus teamparálta ar thailte lagphortaigh Bhord na Móna. Rinneadh é seo lena n-oiriúnacht maidir le feirmeacha gaoithe ar an gcladach ar mhórscála a thógáil mar chuid de dheiseanna easpórtála fuinnimh in-athnuaite a dhearbhú.

Éifeachtacht Fuinnimh
Ina iarrachtaí le feidhmíocht a uasmhéadú, choigil Powergen éifeachtacht fuinnimh 4.3 GWh. Baineadh níos mó ná sin fós amach san aonad um Chonrú Feidhmíocht Fuinnimh ina ndearnadh iomlán de 6.0 GWh a choigilt.

Tiomantais

Clár Oibre Forbartha
Tá an gnó Powergen tiomanta fós d’fhéachaint dá chlár oibre forbartha, agus do phunann éagsúlaithe sócmhainní giniúna le dlús ísealcharbóin a chruthú.

Spriocanna an Rialtais
Mar chuid den chlár oibre sin, comhlíonfaidh Powergen sprioc an Rialtais de 30% comhadhaint le bithmhais ag stáisiún cumhachta Éadan Doire faoi 2016.

Cumhacht Gaoithe
Tá an gnó tiomanta don fheirm ghaoithe 80 MW ag Mount Lucas, don fheirm ghaoithe 40 MW ag Breacánach agus do chéad chéim na feirme gaoithe ag Úig na nDaoine a fhorbairt. I ndiaidh an mhéasúnaithe ardleibhéil ar an bhféideartha maidir le feirmeacha gaoithe ar an gcladach a fhorbairt, déanfar an acmhainneacht cumhachta in-athnuaite a sholáthar chuig an margadh baile, margadh na Ríochta Aontaithe agus margaí eile ar mhórthír na hEorpa, i gcomhthéacs comhtháthú margadh leictreachais réigiúnach a fhorbairt, a scrúdú tuilleadh.

Deiseanna Margaidh
Tá Powergen tiomanta do dheiseanna margaidh a lorg chun feabhas a chur ar úsáid fuinnimh, agus do chuidiú a thabhairt do Bhord na Móna lena oibleagáidí éifeachtacht todhchaí a chomhlíonadh faoin gClár um Fhuinneamh níos Fearr, scéim de chuid Rialtas na hÉireann arna riaradh trí Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI), a spreagann úinéirí tí agus gnóthaí chun feidhmíocht fuinnimh a dtithe agus a n-áitreabh gnó a fheabhsú trí chostas na n-uasghráduithe éagsúla a dhreasú