TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta

Réamhrá

I ngeall ar dhálaí eacnamaíocha reatha, atá léirithe sa mheathlú i muinín tomhaltóirí, tá cor chun donais domhanda ann atá ag cur isteach ar gach uile réigiún agus beagnach gach uile earnáil gnó. In 2011/2012 lean dálaí trádála de bheith dúshlánach de bharr ardú brú ar ioncam indiúscartha tomhaltóirí, agus praghsanna tráchtearraí níos airde. Bhí iarmhairt dhíobhálach ag an nGeimhreadh réidh neamhshéasúrach ar ár ngnó Miondíola agus chuir an t-éileamh méadaithe ó thomhaltóirí i gcomhair luacha brú ar chorrlaigh. Tá idirspleáchas na giniúna dramhaíola agus na timpeallachta maicreacnamaíche soiléir agus tá iarmhairt aige fós ar bhrabúsacht an ghnó um Ghnóthú Acmhainní a fheidhmítear i margadh atá an-ilroinnte ar fad.

Gabriel D’Arcy

Cé go bhfuil an t-ionchas eacnamaíoch fós dúshlánach tá muinín agam sna hionchais fáis fhadtéarmacha don Ghrúpa. Leanfaimid ag cur béime ar ár bhfís a sheachadadh, ag cinntiú, agus muid ag fás, go gcomhlíonfaimid ionchais ár gcustaiméirí, go n-infheisteoimid i nuálaíocht agus go bhfeabhsóimid ár n-iomaíochas. Leanfaimid chomh maith d’infheistíocht a dhéanamh inár gcumas bainistíochta agus ceannaireachta, agus spreagfaimid cultúr eagrúcháin a fhorbrófar ar ár gcroíluachanna a bheith seiftiúil, mealltach agus urramach.

Is féidir liom an dul chun cinn seo a leanas a thuairisciú maidir lenár straitéis fhadtéarmach um éagsúlú ar fud ár gcúig ghnó.

Athbhreithniú Straitéise

Bunábhar
In 2011/2012 sheachadamar 95% (3.6 milliún tona) dár sprioc um fhómhar móna bliantúil. Baineadh é seo amach d’ainneoin na ndúshlan suntasach a bhí ann mar thoradh ar an mbáisteach samhraidh a bhí níos airde ná an meán inár bportaigh thiar. Bhí laghdú 6% ar na díolacháin mhóna ar an mBliain Fhioscach 2011 i ngeall ar an mbristeach beartaithe cúig mhí ag stáisiún cumhachta Uíbh Fhaile Thiar, an custaiméir is mó sa Bhunábhair, ach chuir díolacháin láidre custaiméirí sna margaí um ghiniúint fuinnimh agus gairneoireacht le brabúis oibriúcháin réasúnta le haghaidh na bliana. Tá dúshláin le sárú againn, áfach, inár slabhra soláthair mhóna de réir mar a shíneann gaireacht na móna oiriúnaí dár gcustaiméirí. Táthar ag tabhairt aghaidhe air seo trí chlár um athrú gnó bunathraithe d’fhonn iomaíochas feabhsaithe agus inbhuanaitheacht ghnó a chinntiú amach anseo.

Mhéadaíomar ár soláthar bithmhaise dár stáisiún cumhachta ag Éadan Doire go dtí 156,000 tona fuinnimh an bhliain dar críoch 28 Márta 2012, arb ionann é sin agus 15.1% de chaolú móna. Cuireann sé seo taca faoinár dtiomantas do shamhail inbhuanaithe a fhorbairt le haghaidh an stáisiúin thar an bhfadtéarma, agus tá a lán dul chun cinn déanta againn lenár gcuspóir 2016 a bhaint amach maidir le 30% den stáisiún a chomhadhaint le bithmhais.

Tharla tinte portaigh ar scála gan fasach le linn mhí Aibreáin agus na Bealtaine 2011, mar thoradh ar thinte a spréigh go dtí ár dtailte portaigh ó thailte cóngaracha den chuid is mó. Mar thoradh air sin tharla damáiste suntasach don stoc móna. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí eisceachtúla ár lucht oibre agus na seirbhísí dóiteáin lena chinntiú go ndearnadh baill an phobail agus a maoin a chosaint.

Powergen
Rinneadh feidhmíocht láidir a sheachadadh in Powergen le haghaidh na bliana le láimhdeachas ar a raibh méadú 17.9% go €71.3 milliún. Bhí tréimhse d’infhaighteacht mhaith agus giniúint sheasta ag stáisiún cumhachta Éadan Doire i ndiaidh mórollchóirithe ar ghaltuirbín. D’éirigh go han-mhaith le stáisiún buaice Chois Loinge ina chéad bhliain d’oibriú ag 99.2% infhaighteacht. Bhí ceann de na blianta is rathúla ag ár bhfeirm ghaoithe i mBéal Átha Chomhraic, Co. Mhaigh Eo ó cuireadh tús le hoibríochtaí 20 bliain ó shin, le fachtóir acmhainne de os cionn 26%.

Rinneadh cuideachta chomhfhiontair úr a bhunú le ESB Wind Development Limited, inar gcruthófar feirm ghaoithe 172 MW ag Úig na nDaoine, Co. Mhaigh Eo. Tá oibríocht tráchtála ina sprioc le haghaidh dheireadh na bliana 2015. Lena chois sin, síníodh tairiscintí um nascadh leis an ngreille le haghaidh fheirmeacha gaoithe Bhord na Móna ag Mount Lucas, Co. Uíbh Fhaile, agus ag an mBreacánach, Co. Thiobraid Árann. Ba cheart go gcuirfí tús sna tionscadail sin, le hacmhainn suiteála chomhcheangailte 120 MW, le hoibríocht tráchtála in 2014 agus 2015 faoi seach. Rinneadh dul chun cinn suntasach ar chomhadhaint stáisiún cumhachta Éadan Doire. Fuarthas pleanáil le haghaidh an bhonneagair thacaíochta lena chinntiú gur féidir spriocanna a bhaint amach amach anseo d’fhonn taca a chur faoi inbhuanaitheacht an stáisiúin agus lena chion le spriocanna náisiúnta RES-E (Leictreachas In-athnuaite).

Rinneadh measúnú ardleibhéil ar líon dár lagphortach chun a n-oiriúnacht maidir le feirmeacha gaoithe ar an gcladach ar mhórscála a thógáil mar chuid de dheiseanna easpórtála fuinnimh in-athnuaite.

Gnóthú Acmhainní
Tá dúshláin shuntasacha os comhair an tionscail um ghnóthú acmhainní go fóill. Tá laghdú suntasach tagtha ar thoirt na dramhaíola a gineadh go náisiúnta ó cheannamar an gnó bailiúcháin AES in 2007. Is iarmhairt dhíreach é seo ar an gcor chun donais eacnamaíoch, go háirithe san earnáil tógála agus san earnáil tráchtála. De bharr an laghdaithe i líonta custaiméirí mar aon leis an ró-acmhainn i ngeall ar easpa comhdhlúthaithe tá na corrlaigh oibriúcháin níos ísle ná mar a bhí siad riamh.

Tá an timpeallacht rialála ag dul i gcion ar iompraíocht sa tionscal chomh maith. De bharr luathú na dtobhach ar líonadh talún agus an neamhchinnteacht i dtaca le loscadh tá méideanna suntasacha dramhaíola á stóráil agus á n-easpórtáil ansin ag rannpháirtithe tionscail eile. Tá fadbh shuntasacha á cruthú aige seo don tionscal agus d’Éirinn. Mar thoradh air seo tá sé deacair d’oibrithe dramhaíola a raibh sé beartaithe acu dul ar aghaidh go dtí ardréitigh chóireála deiridh a bpleananna a chomhlíonadh. Tá sé seo níos deacra arís de bharr an ghéarchoir chreidmheasa.

In ainneoin an chúlra seo, baineamar fás sa sciar den mhargadh amach inár ngnó bailiúcháin. D’éirigh linn gnó custaiméirí Chomhairle Contae Chill Dara agus Chomhairle Contae Loch Gorman araon a éadáil trí phróiseas tairisceana iomaíoch. Chuir sé seo 32,000 custaiméir lenár n-oibríocht bhaile agus táirgfear éifeachtúlacht oibriúcháin bhreise agus ár bplean um chomhtháthú á chur i bhfeidhm againn. Tá áthas faoi leith orainn faoin aitheantas ónár gcomhpháirtithe údaráis áitiúil um aistriú réidh na n-oibríochtaí seirbhíse agus billeála. Léiríonn sé seo ár gcumas chun uasghrádú a dhéanamh de réir mar a thagann na deiseanna chun cinn.

Mar chuid dár spreagtha chun eispéireas custaiméirí den scoth a chruthú lainseálamar cainéal féinseirbhíse úr ar an idirlíon. Ní hamháin go rachaidh sé seo chun tairbhe ár gcustaiméirí ach cuirfidh sé feabhas ár éifeachtúlacht agus costais ár seirbhíse do chustaiméirí. Tá éifeachtúlacht ródúcháin ag teacht as cur i bhfeidhm ár dteicneolaíochta RFID (sainaithint radaimhinicíochta) mar aon le raon leathan de roghanna íocaíochta a thairiscint.

Leanann ár ngnó um Ghnóthú Acmhainní ag cur le spriocanna na hÉireann um athshlánú agus athchúrsáil dramhaíola ach tá na dúshláin a bhaineann le giniúint dramhaíola agus bainistíochta sruthanna dramhaíola faoi leith fós ann. Ag deireadh 2011, chuireamar tús le coimisiúnú ár stáisiúin mhuirínithe aráidí donna 25,000 tona in aghaidh na bliana ag an Droichead, Co. Chill Dara. Más féidir, tacóidh an t-ábhar muirínithe ón stáisiún le forbairt leanúnach ár meán fáis saor ó mhóin le haghaidh mhargadh miondíola na Ríochta Aontaithe.

Comhshaol - Anua
Bhí bliain mheasctha ann maidir lenár ngnó um chomhshaol sa chás gur fhritháirigh brú leanúnach i SAM agus in Éirinn roinnt treochtanna spreagúla sa Ríocht Aontaithe. Leanaimid de dhlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an ghnó seo agus leanfaimid lenár dtiomantas de bheith ina phríomhsholáthraí ar theicneolaíochtaí glana aeir agus uisce atá costéifeachtúil, inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, ach a athdhearfaidh ár mbealach go dtí an margadh d’fhonn na dúshláin atá le sárú a léiriú.

Rinneamar ár ngnó um Chomhshaol Bhord na Móna a athbhrandáil go dtí Anua (ó athnuaigh) le linn na bliana, d’fhonn léiriú níos cruinne a thabhairt ar an tairiscint táirgí a thairgimid san earnáil seo. Thugamar samhail bhainistíochta um sheirbhís do chustaiméirí isteach chomh maith chun ár dtiomantas do shármhaitheas sa réimse seo a neartú.

Ag tús na bliana rinneamar ár n-oibríochtaí sa Ríocht Aontaithe a chomhdhlúthú isteach i láithreán amháin in Bridgwater, Somerset. Tá tairbhí ár n-oibríochta déantúsaíochta níos barrainí agus ár n-oibríochta díolachán dírithe ar chustaiméirí ag taispeáint torthaí dearfacha anois i margadh dúshlánach, agus tá an t-ioncam bliantúil suas 15%.

D’fhonn freagairt do na dúshláin inár ngnó i SAM lainseálamar réiteach cóireála uisce cónaithe úr – Platinum – lenár dteicneolaíocht Puraflo a chomhlánú. Tabharfar aghaidh ann ar an gceanglas réiteach íochtair, dea-luacha a thairiscint chun dul i ngleic leis na dálaí margaidh reatha i Stáit áirithe. Cuirfidh ár n-infheistíocht i nuálaíocht, mar aon le forbairt leanúnach ár gcomhpháirtithe dáileacháin, i staid mhaith muid de réir mar a athshlánaíonn an geilleagar.

Miondíol
Tá na margaí miondíola in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe faoi bhrú go fóill agus, mar aon le séasúr geimhrimh neamhshéasúrach, bhí iarmhairt dhiúltach acu ar dhíolacháin ár gcatagóra breosla. Mar thoradh air seo tharla laghdú 9.7% san ioncam. Bhí an scéal níos fearr maidir lenár dtáirgí gairneoireachta a d’fhás 3.4%, go dtí €54.2 milliún, arna spreagadh ag feidhmíocht láidir inár ngnó i mórthír na hEorpa. Níorbh leor é seo lenár ndíolacháin bhreosla chaillte a fhritháireamh agus ba ionann na díolacháin mhiondíola chomhdhlúite agus €171.6 milliún, laghdú 5.9% ar an mbliain anuraidh. Bhí laghdú ar chorrlaigh chomh maith i ngeall ar mhéadú ar iomaíochtpraghsanna miondíola, agus tomhaltóirí ag leanúint de réitigh dea-luacha a lorg. Le linn 2011/2012 tháinig méaduithe suntasacha ar ár last-táillí mar thoradh ar laghdú ar thoirt lastais isteach ón Ríocht Aontaithe go hÉirinn, lenar laghdaíodh ár gcumas tairbhe a bhaint as praghsáil deiridh tharraingteach ar tháirgí a easpórtálaimid.

Chuireamar athbhreithniú straitéiseach ar ár n-oibríochtaí miondíola i gcrích agus rinneamar ár ngnóthaí Breoslaí agus Gairneoireachta a chumasc isteach in aonad gnó Miondíola úr amháin roimh ár ndeireadh bliana. Cuireann sé seo béim ar ár dtiomantas maidir le fás fadtéarmach, go háirithe i margadh na Ríochta Aontaithe, in ainneoin dhúshláin na timpeallachta eacnamaíche agus reachtaí reatha.

Rinneadh roinnt táirgí úra a lainseáil le linn na bliana, lena n-áirítear raon Verve na meán fáis le haghaidh B&Q. Taispéantar an tiomantas do raon inbhuanaithe táirgí breosla agus na meán fáis a chur lenár raon traidisiúnta inár bhfócas ar nuálaíocht an mhiondíola agus forbairt táirgí. Rinneamar ár n-acmhainn díolachán sa Ríocht Aontaithe a leathnú trí éadáil na foirne díolachán Vital Earth, a thugann an deis dúinn ár bpunann táirgí a leathnú go dtí ionad gairdíní na Ríochta Aontaithe agus na hearnálacha miondíola áise. Níos faide ar shiúl, rinneadh an lorg idirnáisiúnta dár meán fáis gairmiúil a leathnú go dtí an tEoráiseach agus cheapamar dáileoir sa Tuirc le gairid.

Tá an gnó Miondíola nuabhunaithe i staid uathúil mar aonad trádála comhtháite le cumas nuálaíocht táirgí. Mar aon le fócas margaíochta tiomanta cinnteoidh sé seo go seachadfaidh an gnó fás brabúsach mar aonan atá ag méadú go hidirnáisiúnta.

Talamh agus Maoin
Is é is cuspóir leis an aonad gnó maidir le Talamh agus Maoin luach tráchtála, comhshaoil agus sóisalta a ghineadh ó na príomhshócmhainní sin.

Faighimid treoir as Creat Straitéiseach Bhord na Móna maidir le hÚsáid Tailte Portaigh Todhchaí dár gcinnteoireacht i dtaca le húsáidí agus forbairtí féideartha amach anseo ar ár lagphortaigh. Le linn na bliana chuireamar tús le clár comhairliúcháin le páirtithe leasmhara ar an gCreat Straitéiseach, lena n-áirítear Údarás Réigiúnach Lár Tíre agus Comhairle na dTailte Portaigh.

Tugadh an Gradam um Thionscadal maidir leis an bhFreagracht Shóisialta Chorparáide (CRS) is Nuálaí do Thailte Portaigh Loch na Buaraí ag gradaim CSR bhliantúla Chomhlachas Éireann. Bhí an Gradam i gcomhpháirtíocht le Gnó sa Phobal Éireann (Business in the Community Ireland) chun cuideachtaí atá tiomanta do chleachtais ghnó atá freagrach go sóisialta a aithint. Rinneadh tionscadal Loch na Buaraí a shainaithint go sonrach as cion dearfach a chur leis an bpobal.

Chuir Bord na Móna a ainm le comhaontú léasa caoga bliain ar thalamh portaigh 400 acra atá le húsáid mar fhóntas do dhaoine Mhainistir Laoise agus an cheantair maguaird.

Cuireadh roinnt tionscadail phobail agus fiadhúlra chun cinn le linn na bliana, lena n-áirítear tionscadal um chaomhnú ag cur cearca fraoigh chun cinn, speiceas éin a bhfuil meathlú tromhchúiseach tagtha air le fiche nó tríocha bliain anuas, agus oibreacha eile d’fhonn tailte portaigh a athshlánú ag suíomhanna éagsúla.

Rinneadh an chéad tuarascáil bhliantúil ar Phlean Gníomhaíochta um Bithmhais an Ghrúpa i gcomhair le grúpaí comhshaoil agus páirtithe leasmhara eile agus sonraíodh dul chun cinn maith.

Cuireadh tús go rathúil le treoirthionscadal chun an leibhéal slándála inár bportaigh a mhéadú chun rochtain neamhúdaraithe agus foghail a chosaint.

Athbhreithniú Oibriúcháin agus Airgeadais

Is é seo a leanas achoimre ar phríomhthorthaí airgeadais an Ghrúpa le trí bliana anuas:

2011/2012
€’000
2010/2011
€’000
2009/2010
€’000
Láimhdeachas 383,826 382,069 384,417
% athrú +0.5 -0.6 -4.3
EBITDA 61,146 72,749 64,611
% athrú -15.9 +12.6 +12.8
(Caillteanas)/brabús roimh cháin (12,742) 16,727 12,899
% athrú -176.2 +29.7 -33.9
An ciste scairshealbhóirí 181,321 231,390 224,408
% athrú -21.6 +3.1 +13.0

Tháinig méadú €1.7 milliún ar an láimhdeachas i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Bhí méadú ar an ngníomhaíocht díolacháin i nGnóthú Acmhainní, mar thoradh ar aschur leictreach breise ón gcéad bhliain iomlán oibríochtaí ag stáisiún buaice Chois Loinge tháinig méadú ar dhíolacháin leictreachais le haghaidh stáisiún cumhachta Éadan Doire agus méadú ar dhíolacháin na meán fáis isteach go dtí mórthír na hEorpa. Ar an taobh diúltach, tháinig laghdú ar na díolacháin mhóna go Cumhacht Uíbh Fhailí Thiar (breisteach beartaithe cúig mhí) agus chuir an séasúr geimhridh séimh agus neamhfhabhrach isteach ar dhíolacháin na catagóra breosla.

Ag €61.1 milliún bhí €11.6 milliún de laghdú ar EBITDA ar an mbliain roimhe sin ag teacht leis an laghdú ar dhíolacháin mhóna go Cumhacht Éadan Doire, corrlaigh laghdaithe i nGnóthú Acmhainní, na caillteanais stoic a bhain leis na tinte agus costais nach bhfuarthas ar ais ar ghannchion an fhómhair mhóna.

Ba ionann an caillteanas tuairiscithe roimh cháin agus €12.7 milliún i gcomparáid go neamhfhabhrach leis an mbrabús roimh cháin de €16.7 milliún an bhliain roimhe sin. Mar thoradh ar na dúshláin sa tionscal um ghnóthú acmhainní, laghdú ar thoirteanna dramhaíola, ró-acmhainn tionscail, laghdú ar líonta custaiméirí agus tírdhréach rialála neamhchinnte, rinne a lán de na príomh-imreoirí athluacháil. Bhí an scéal mar an gcéanna dár ngnó bailiúcháin AES agus mar thoradh air sin bhí costas bearnúcháin ann de €23.1m. Leanfaimid dár mbonn costais a laghdú, éifeachtúlacht oibriúcháin a sheachadadh agus feabhas a chur ar ár dtairiscint um sheirbhís do chustaiméirí.

In ainneoin an chaillteanais a taifeadadh le haghaidh na bliana, bhí sreabhadh airgid oibriúcháin roimh chaiteachas caipitil de €42.1 milliún ag an nGrúpa, laghdú €14.7 milliún ar an mbliain roimhe sin.

Laghdaíodh an ciste scairshealbhóirí de bharr an chaillteanais i ndiaidh cánach agus an mhéadaithe de €27.5 milliún in easnaimh i bpinsin ar na trí scéim sochair shainithe. Ba é an príomhfhachtóir a chur leis an méadú in easnamh pinsean laghdú sa ráta lascaine a úsáidtear chun dliteanais todhchaí a thomhas, laghdaithe ó 5.25% in 2011 go 4.0% in 2012.

Caiteachas agus Maoiniú Caipitil

Infheistíocht le haghaidh na todhchaí

Ba ionann an Caiteachas Caipitil le haghaidh 2011/2012 agus €28.3 milliún (€48.0 milliún in 2010/2011). Tugadh faoi chlár infheistíocht chaipitil suntasach le linn na bliana ar a áiríodh tógáil ionad múirinithe agus céim 5 de líonadh talún monaraithe an Droichid (a cuireadh i gcrích go suntasach ag deireadh na bliana), feithiclí bailiúchán dramhaíola breise, athsholáthar ionad fómhar móna agus caiteachas ar thionscadail feirmeacha gaoithe.

Taighde agus Forbairt: In 2011/2012 chaith Bord na Móna €5.7 milliún ar thaighde agus ar fhorbairt, gan deontais san áireamh (i gcomparáid le €5.3 milliún in 2010/2011). Tá dhá dhuine dhéag fostaithe go díreach leis an Ionad Nuálaíochta agus tá fiche ball foirne nuálaíochta eile neadaithe i ngnóthaí oibriúcháin an Ghrúpa.

Cistí ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin Ghin an Grúpa €42.1 milliún ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin in 2011/2012 i gcomparáid le €56.8 milliún an mbliain roimhe sin.

2011/2012
€’milliún
2010/2011
€’milliún
Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 42.1 56.8
Caiteachas caipitil agus éadalácha (25.3) (49.2)
Costais mhaoinithe íoctha (10.3) (8.3)
Cáin chorparáide íoctha (4.3) (3.4)
Díbhinn íoctha (4.3) (3.5)
(Laghdú) i nglan-airgead tirim (2.1) (7.6)

Ag deireadh na bliana, bhí glan-iasachtaí ag an nGrúpa de €66.7 milliún, méadú €2.1 milliún sa bhliain – gnóthachtáil shuntasach ag cur san áireamh an leibhéal caiteachas caipitil. Tá clár comhardaithe an Ghrúpa fós láidir. Tugtar ráiteas mionsonraithe maidir le sreabhadh airgid thirim ar leathanach 38 arna thacú ag Nóta 20 a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais.


Struchtúr Caipitil agus Polasaí Cisteáin

Faomhann Bord na Móna cpt Polasaí Cisteáin an Ghrúpa. Déanann feidhm Chisteán an Ghrúpa an polasaí seo a chur i bhfeidhm agus déanann siad monatóireacht air ansin. Is é is aidhm leis an bpolasaí Cisteáin costais mhaoinithe an Ghrúpa a íoslaghdú agus solúbacht sna margaí luaineacha a choinneáil, faoi réir leibhéal inghlactha an riosca don chisteáin i gcónaí.

Chuaigh an Grúpa isteach i socruithe fálaithe d’fhonn an fiachas ráta chomhlúthaigh a shocrú.

Ghlac feidhm an Chisteáin cur chuige fálaithe roghnach maidir le nochtadh an Ghrúpa a bhainistiú chun luach Euro infháltas agus suimeanna iníoctha a fháil.

Faoin bpolasaí Cisteáin ceadaítear díorthaigh a úsáid chun na rioscaí airgeadais a mhaolú agus déantar iad a chomhlíonadh de réir shonraíocht an Aire Airgeadais arna heisiúint faoi choimirce an ‘Achta um Idirbhearta Airgeadais Cuideachtaí Áirithe agus Comhlachtaí Eile, 1992’.

Shroich na glan-iasachtaí sa bhliain airgeadais reatha buaicphointe de €109 milliún i mí Mheán Fómhair 2011, i gcomparáid le buaicphointe an bhliain roimhe sin de €104 milliún. Ba ionann an t-ús bainc agus muirir chomhchosúla agus €10.5 milliún i gcomparáid le €9.9 milliún agus ba méadú é seo de €0.6 milliún ar an mbliain roimhe sin.

Ag deireadh na bliana, bhí $355 milliún (€263.9 milliún) d’fhiachas ráta sheasta ag an nGrúpa a d’eascair ar mhargadh um fiachas láithriúchán príobháideach SAM. D’fhonn neamhchosaintí ráta malairte dhollar SAM lena mbaineann a fhálú agus na bunrátaí ús a aisiompú go seasta, chuaigh an Grúpa isteach i roinnt babhtálacha trasairgeadra d’fhonn próifíl aibíochta an fhiachais seo a mheaitseáil.

Ba ionann próifíl aibíochta an fhiachais ag deireadh na bliana airgeadais agus 7% inaisíoctha in 2013, 16% in-aisíoctha in 2014, 25% in-aisíoctha in 2016, 12% in-aisíoctha in 2017, 19% in-aisíoctha in 2018 and 21% in-aisíoctha in 2019.

Ba ionann an ghiaráil agus 37% ag deireadh na bliana i gcomparáid le 28% ag tús na bliana i ngeall ar laghdú sna glansócmhainní i gcodarsna le méadú ar iasachtaí.

Gabriel D’Arcy
An Stiúrthóir Bainistíochta

28 Iúil 2012