TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Tuarascáil na Niniúchóirí Neamhspleácha
Chuig Bhaill Bhord na Móna Cpt


Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais (na “ráitis airgeadais) Ghrúpa agus Mháthairchuideachta Bhord na Móna CPT le haghaidh na tréimhse dar críoch 28 Márta 2012 ina gcuimsítear Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa, Cláir Chomhardaithe an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta, Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid an Ghrúpa, Ráiteas maidir le Gnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána an Ghrúpa, Réiteach Gluaiseachtaí an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta sa Chiste Geallsealbhóirí, na Polasaithe Cuntasaíochta agus na nótaí gaolmhara. Rinneadh na ráitis airgeadais seo a ullmhú faoi na polasaithe cuntasaíochta atá leagtha amach iontu.

Freagrachtaí faoi seach na stiúrthóirí agus na n-iniúchóirí
Déantar freagrachtaí na stiúrthóirí as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí na hÉireann is infheidhme agus na gcaighdeán cuntasaíochta arna n-eisiúint ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus arna bhfoilsiú ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (an Cleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis in Éirinn) a leagan amach sa Ráiteas maidir le Freagrachtaí na Stiúrthóirí ar leathanach 20.

Is í ár bhfreagracht na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir an dlí ábhartha agus na riachtanas rialála agus na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus Éire). Rinneadh an tuarascáil seo, agus an tuairim, a ullmhú do bhaill na Máthairchuideachta agus dóibh siúd amháin mar chomhlacht de réir Alt 193 d’Acht na gCuideachtaí, 1990 agus ní chun críocha ar bith eile. Agus an tuairim seo á tabhairt againn, ní ghlacfaimid nó ní ghlacfaimid le freagracht chun críocha ar bith eile nó as duine ar bith eile eile dá dtaispeántar an tuarascáil seo nó as duine ar bith eile a thiocfadh i seilbh na tuarascála seo, ach amháin sa chás gur le cead sainráite scríofa uainne a tharlaíonn a leithéid.

Tuairiscímid ár dtuairim duit maidir le cibé acu an dtugtar léargas nó nach dtugtar fíor agus cothrom sna ráitis airgeadais, de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis in Éirinn, agus cibé an ndearnadh nó nár ndearnadh iad a ullmhú de réir reacht na hÉireann ina gcuimsítear Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go dtí 2012, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Grúpchuntais), 1992. Sonraímid cibé acu an bhfuaireamar nó nach bhfuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasaimid is gá chun críocha ár n-iniúchta, agus cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil clár comhardaithe an Ghrúpa ag teacht leis na leabhair chuntas. Tugaimid ár dtuairim duit chomh maith faoi:

  • ar choinnigh an mháthairchuideachta leabhair chuí chuntas;
  • an bhfuil tuarascáil na stiúrthóirí comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais; agus
  • an raibh staid airgeadais ann ag dáta an chláir chomhardaithe lena mbeadh gá leis an máthairchuideachta cruinniú ginearálta urghnách de chuid na máthairchuideachta a thionól; d’fhéadfadh staid airgeadais dá leithéid a bheith ann mura bhfuil glansócmhinní na máthairchuideachta, mar a shonraítear i gclár comhardaithe na máthairchuideachta, níos mó ná leath dá scairchaipitil ghlaoite.

Tugaimid ár dtuairim duit chomh maith mura bhfuil, inár dtuairim, faisnéis ar bith arna sainiú ag an dlí maidr le luach saothair stiúrthóirí agus idirbearta stiúrthóirí nochta agus, más féidir, cuirfimid faisnéis dá leithéid san áireamh inár dtuarascáil.

Léimid an fhaisnéis eile sa Tuarascáil Bhliantúil, agus breathnaímid cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil sé comhsheasmach leis na ráitis airgeadais iniúchta. Ní chuimsítear san fhaisnéis seo ach Ráiteas an Chathaoirligh, Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta agus Tuarascáil an Stiúrthóra. Breathnaímid ar na himpleachtaí dár dtuarascáil má thagaimid ar mhíráitis fhollasacha ar bith nó ar neamhchomhréireachtaí ábhartha ar bith leis na ráitis airgeadais. Nílimid freagrach as faisnéis ar bith eile.

Déanaimid athbhreithniú ar cibé acu an léiríonn nó nach léiríonn an ráiteas maidir leis an gcóras um rialú airgeadais inmheánach a cheanglaítear faoin gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit atá déanta i dTuarascáil na Stiúrthóirí ar leathanach 21 gur chomhlíon an Grúpa mír 13.1(iii) den Chód agus an bhfuil nó nach bhfuil sé comhsheasmach leis an bhfaisnéis atá ar eolas againn ónár obair iniúchóireachta maidir leis na ráitis airgeadais agus tuairiscímid é mura bhfuil. Níl sé ceangailte orainn breathnú cibé acu an gcumhdaíonn nó nach gcumhdaíonn ráitis an Bhoird maidir le rialú airgeadais inmheánach gach riosca agus gach rialú, nó tuairim a cheapadh ar éifeachtúlacht nósanna imeachta an Ghrúpa maidir le rialachas corparáid nó a nósanna imeachta riosca agus rialaithe.

An bunús leis an tuairim ar iniúchadh
Rinneamar ár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus Éire) arna n-eisiúint ag Bord na gCleachtas Iniúchóireachta. Mar chuid den iniúchadh déantar scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus na neamhchosaintí a bhíonn sna ráitis airgeadais. Áirítear leis chomh maith, measúnú ar mheastacháin agus breithiúnais shuntasacha a rinne na stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú acu agus cibé an oireann nó na n-oireann na polasaithe cuntasaíochta do chúinsí an Ghrúpa agus na Cuideachta, cibé an gcuirtear i bhfeidhm go leanúnach iad nó nach gcuirtear agus cibé an ndéantar iad a nochtadh go cuí nó nach ndéantar.

Rinneamar ár n-iniúchadh a phleanáil agus a fheidhmiú d’fhonn an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasamar is gá chun go leor fianaise a chur ar fáil dúinn chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha ar bith, cibé acu trí chalaois nó trí mhírialtacht no earráid ar bith eile. Agus ár dtuairim á tabhairt againn rinneamar measúnú ár leorgacht fhoriomlán chur i láthair na faisnéise sna ráitis airgeadais chomh maith.

Tuairim
Is é seo a leanas ár dtuairim maidir leis na ráitis airgeadais;

  • tugtar léargas fíor agus cothrom iontu, de réir an Chleachtais Chuntais a bhfuil Glacadh leis in Éirinn, maidir le staid ghnóthaí an Ghrúpa agus na Máthairchuideachta amhail 28 Márta 2012 agus maidir le caillteanas agus sreafaí airgid an Ghrúpa le haghaidh na tréimhse dar críoch an dáta sin; agus
  • rinneadh iad a ullmhú de réir cheanglais Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go dtí 2012 agus agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Grúpchuntais), 1992.

Fuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasamar is gá chun críocha ár n-iniúchta. Is í ár dtuairim gur choinnigh an mháthairchuideachta leabhair chuí chuntas. Tá clár comhardaithe na máthairchuideachta ag teacht leis na leabhair chuntas.

Is í ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil na stiúrthóirí ar leathanaigh 18 go 22 comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais.

Is ionann glansócmhainní na máthairchuideachta, mar a shonraítear i gclár comhardaithe na máthairchuideachta ar leathanach 37 agus níos mó ná leath dá scairchaipitil ghlaoite agus, inár dtuairim, ar an mbonn sin ní raibh staid airgeadais ar bith ar an 28 Márta 2012 lena raibh gá faoi Alt 40 (1) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983 cruinniú ginearálta urghnách de chuid na máthairchuideachta a thionóil.Paul Tuite
ar son agus thar ceann PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil
Baile Átha Cliath

10 Iúil 2012