TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa

don bhliain dar chríoch 28 Márta 2012

Nóta 2011/2012
€’000
2010/2011
€’000
Láimhdeachas 2 383,826 382,069
Costais Oibriúcháin 2 (386,712) (357,611)
(Caillteanas)/Brabús Oibriúcháin 2 (2,886) 24,458
Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta 1,049 0
Méideanna a dhíscríobhadh do mhaoin infheistíochta 9 (777) 0
Sciar de chaillteanas an chomhfhiontair 10 (332) 0
(Caillteanas)/Brabús roimh muirir airgeadais agus cánachas (2,946) 24,458
Ús infhaighte agus ioncam dá shamhail 5 5,705 6,232
Ús iníoctha agus muirir dá shamhail 5 (16,086) (14,830)
Ioncam airgeadais agus muirir eile 5 585 867
(9,796) (7,731)
(Caillteanas)/Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas (12,742) 16,727
Cánachas ar ghnáthghníomhaíochtaí 6 (3,519) (3,807)
(Caillteanas)/Brabús tar éis cánachas ar ghnáthghníomhaíochtaí (16,261) 12,920
Leasa mionlaigh gnáthscaire 19 286 207
(Caillteanas)/Brabús don bhliain airgeadais (15,975) 13,127
Thar ceann an Bhoird:

Fergus McArdle
Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy
Stiúrthóir Bainistíochta