TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012
bg

Táscairí Feidhmíochta an Ghrúpa

Achoimre Airgeadais

2011/2012
€’000
2010/2011
€’000
Láimhdeachas 383,826 382,069
Tuilleamh roimh ús, cáin, dímheas agus amúchadh (EBITDA) 61,146 72,749
(Caillteanas)/brabús oibriúcháin (2,886) 24,458
(Caillteanas)/brabús roimh cháin (12,742) 16,727
(Caillteanas)/brabús i ndiaidh cánach (16,261) 12,920
Glanfhiachas 66,714 64,653

Láimhdeachas

2011/2012
€’million
2010/2011
€’million
Bunábhar 62.9 69.5
Powergen 71.3 60.5
Gnóthú Acmhainní 65.5 56.2
Comhshaol & Eile 12.5 13.6
Miondíol 171.6 182.3
383.8 382.1

Cóimheasa

2011/2012 2010/2011
EBITDA/láimhdeachas 15.9% 19.0%
Fiachas/Cothromas 37% 28%
EBITDA/Cumhdach úis (tréimhsí) 5.8 7.3
Cóimheas reatha (tréimhsí) 1.9 1.7

Staitisticí maidir le Táirgeadh

2011/2012
’000
2010/2011
’000
Móin mheilte (tonaí) 3,572 4,812
Meáin fáis (méadair chiúbacha) 1,864 1,874
Brícíní (tonaí) 202 238
2011/2012 2010/2011
Costais phárolla €’000 (comhlán chostais phinsin an fhostóra) 109,103 115,897
Costais phárolla €’000 (glan ó chostais phinsin an fhostóra) 105,747 112,144
Líon na ndaoine fostaithe ag an mbuaic-am 2,468 2,332
Meánlíonta fostaíochta 2,141 2,112