TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Clár Comhardaithe an Ghrúpa

amhail 28 Márta 2012

Nóta 28 Márta
2012
€’000
30 Márta
2011
€’000
 
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní doláimhsithe 7 16,402 33,862
Sócmhainní inláimhsithe 8 244,935 261,231
Maoin infheistíochta 9 8,660 11,900
Sócmhainní airgeadais 10 1,193 0
271,190 306,993
Sócmhainní Reatha
Stoic 11 95,599 83,117
Féichiúnaithe 12 72,162 76,061
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 196,326 198,833
364,087 358,011
Creidiúnaithe - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin 13 (87,040) (92,098)
Glan-sócmhainní reatha 277,047 265,913
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 548,237 572,906
Creidiúnaithe - méideanna a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin 14 (275,141) (276,311)
Soláthairtí do dhliteanais 17 (49,692) (46,552)
Glan-sócmhainní roimh shócmhainní agus dliteanais na gcistí pinsin 223,404 250,043
Sócmhainn an chiste pinsin 25 976 4,848
Dliteanais na gcistí pinsin 25 (42,218) (22,251)
Glan-sócmhainní tar éis sócmhainní agus dliteanas na gcistí pinsin 182,162 232,640
 
Caipiteal agus Cúlchistí
Scairchaipiteal glaoite 18 82,804 82,804
Scairbhiseach 18 1,959 1,959
Cúlchiste athluachála 0 2,463
Cuntas brabúis agus caillteanais 96,558 144,164
Ciste gnáthscaire na scairshealbhóirí 181,321 231,390
Leas na scairshealbhóirí mionlaigh
Leas gnáthscaire 19 (397) 12
Leas neamh-ghnáthscaire 19 1,238 1,238
841 1,250
182,162 232,640
Thar ceann an Bhoird:

Fergus McArdle
Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy
Stiúrthóir Bainistíochta