TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta

Athbhreithniú Gnó - Bunábhar

Soláthraítear ábhair mhóna agus bhithmhaise i ngnó an Bhunábhair i gcomhair na giniúna leictreachais i stáisiún cumhachta Éadan Doire Bhord na Móna, agus dhá stáisiún cumhachta BSL ag Cumhacht Uíbh Fhailí Thiar agus Cumhacht Loch Rí. Soláthraítear móin sa ghnó chomh maith le haghaidh déantúsaíocht brícíní, na meán fáis agus scagachán móna le haghaidh táirgí aeir agus uisce ghlain do ghnóthaí Míondíola agus Comhshaoil Bhord na Móna.

Bunábhar

Dúshláin

Iarmhairt na haimsire ar an bhFómhar Móna
Bhí dúshlán suntasach ag baint leis an bhfómhar móna sa Bhliain Fhioscach 2012. Cé gur baineadh 95% den sprioc amach, bhí iarmhairt ag treochtaí aimsire a bhí ag athrú ar oibríochtaí an fhómhair mhóna. Chuir sealanna gairide minice báistigh isteach go sealadach ar na tréimhsí tirime le linn shéasúr an fhómhair. Chuir sé seo dúshlán faoi leith os comhair phleanáil agus bhainistíocht oibríochtaí an fhómhair mhóna agus cháilíocht na móna.

Tine
I ngeall ar Earrach tirim agus ardghaotha na bliana anuraidh ag tús táirgthe i dtús mhí na Bealtaine tharla teagmhas tromchúiseach de thinte portaigh, a spréigh go dtí tailte portaigh Bhord na Móna. Dá bharr na dtinte sin tharla damáiste suntasach stoic agus cuireadh srian ar oibríochtaí táirgthe d’fhonn an riosca go mbrisfeadh tuilleadh tinte amach a laghdú.

Slabhra Soláthair Bithmhaise/Caolí Móna
Dúshlán suntasach eile ná bunú slabhra soláthair de tháirgí bithmhaise a chomhlíonfadh an straitéis maidir le caolú agus comhadhaint móna, agus ‘Conradh Úr leis an Nádúr’ (‘New Contract with Nature’) Bhord na Móna a thacú.

Athrú Bunathraithe chun Feabhais
Tá dúshláin shainiúla le sarú ag an ngnó de réir mar atá an t-eileamh ar mhóin le haghaidh giniúint chumhachta ag laghdú. I measc na ndúshlán sin tá éag na gcomhaontuithe maidir le soláthar breosla móna, meicníocht um thacaíocht mhóna na Oibleagáide Seirbhíse Poiblí agus ‘príomhstádas reáchtála na dtrí stáisiúin chumhachta móna’. Mar thoradh orthu sin tá gá le hathrú bunathraithe chun feabhas chun gnó inbhuanaithe a choinneáil.

Leanann riachtanas méadaithe maidir le móin a iompar ar bhóithre agus an gá le mhéadú ar chaolú móna de dhúshláin bhreise a chur os comhair an ghnó.

Gnóthachtálacha

An Fómhar Móna
In ainneoin na ndroch-dhálaí aimsire, baineadh 95% den sprioc maidir leis an bhfómhar móna amach, cé nach raibh sé go haonfhoirmeach ar fud gach ceantair – baineadh amach i bhfad níos lú i dtailte portaigh in iarthar lár na tíre.

Seachadadh na Bithmhaise
Fuarthas bithmhais lena comhadhaint le móin i stáisiún cumhachta Éadan Doire ó na hearnálacha foraoiseachta agus muileann sábhadóireachta den chuid is mó. Rinneadh é seo a mhéadú le barra bithfhuinnimh agus ábhair iompórtáilte. Ba ionann an soláthar bithmhaise agus 156,000 tona fuinnimh, arbh ionann é sin agus ráta comhadhainte de 15.1%.

Maolú Riosca
Cuireadh mór-obair thógála i gcrích ar chlaífóirt chosanta tuile ar feadh dhobharcheantar abhainn na Sionainne chun stoic mhóna agus acmhainn soláthair chustaiméirí a chosaint.

An Clár Oibre um Athrú Bunathraithe chun Feabhais
Tá clár maidir le hathrú gnó bunathraithe chun feabhais ar siúl d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shainiúla atá le sárú ag an ngnó. Tacaítear leis seo trí chomhairliúchán fairsing leanúnach agus rannpháirtíocht le fosaithe. Is é an fócas samhail gnó todhchaí a bheidh rathúil, éifeachtach agus inbhuanaithe a fháil.

Tiomantais

Iomaíochas Leanúnach
Leanann an gnó dá thiomantas d’athrú bunathraithe chun feabhais. Leis seo seachadfar ábhair bhunábhair agus freastalófar ar an éileamh margaidh agus custaiméirí, ag praghsanna iomaíocha, i dtimpeallacht ghnó atá ag éirí níos dúshlánaí.

Seachadadh do Chustaiméirí
Tá an gnó tiomanta d’fhorbairt táirgí inbhuanaithe a sheachadadh, lena n-áirítear bithmhais le haghaidh stáisiúin chumhachta agus bunábhar caolaithe móna le haghaidh raonta táirgí téimh agus meán fáis.

Inbhuanaitheacht/Comhlíonadh Comhshaoil
Féachann an gnó don iarmhairt chomhshaoil ar a oibríochtaí a íoslaghdú trí leanúint dá choinníollacha ceadúnas comhshaoil a chomhlíonadh. Laghdófar úsáid fuinnimh tríd an gcleachtas is fearr a ghlacadh maidir le bainistíocht fuinnimh, feabhas a chur ar éifeachtacht meaisíní agus feasacht ar chaomhnú fuinnimh a mhéadú laistigh den ghnó.