TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Athbhreithniú an Stiúrthóra Bainistíochta

Athbhreithniú Gnó - Anua Comhshaoil

Thosaigh Bord na Móna Environmental ag trádáil mar Anua in 2011. Is soláthraí é Anua maidir le dearadh, déantúsaíocht agus suiteáil punainne de theicneolaíochtaí glana difreáilte, ag cur réitigh aeir ghlain agus uisce ghlain ar fáil.

Anua Comhshaoil

Dúshlán

Cor chun Donais Eacnamaíoch Domhanda
Oibríonn Anua i dtimpeallacht mhargaidh dhúshlánach sa chás gur tharla crapadh suntasach agus bunaidh sna leibéil um ghníomhaíocht tógála. Leanfaidh sé seo de bheith ina dhúshlán don ghnó go gceann i bhfad.

Muinín Gnó agus Custaiméirí
De bharr leibhéal níos ísle de mhuinín gnó agus custaiméirí, mar aon le leibhéil níos ísle gníomhaíochta eacnamaíche, tá strus atá ag méadú ar an ioncam indiúscartha agus ar an infhaighteacht creidmheasa. Bhí tionchar diúltach aige seo ar chinntí ceannaigh le linn na bliana.

Athrú Rialála
Mhaolú stát Virginia i SAM a cheanglais rialála in 2011. Mar thoradh air seo tharla insní de tháirgí agus seirbhísí um chóireáil fuíolluisce tí iomaítheoirí, agus laghdú leanúnach i ndíolacháin chóras Puraflo Anua.

Comhtháthú Gnó
De bharr aistriú na dtrí aonad gnó sa Ríocht Aontaithe isteach in aonán comhdhlúite amháin ar feadh chur i bhfeidhm na gcóras próiseála um dhéantúsaíocht bharainneach agus díolacháin bharainneacha tháinig dúshláin áirithe chun cinn maidir le fás díolacháin agus gnóthú spriocanna.

Gnóthachtálacha

Fás Ioncaim
In ainneoin na ndúshlán seo d’fhás an t-ioncam 3.9%. Ba í an Ríocht Aontaithe príomhspreagthaí an fháis, áit a raibh an fheidhmíocht sa dara leath den bhliain láidir de réir mar a tháinig próisis úra déantúsaíochta agus díolachán tríd. In ainneoin tuartha tógála diúltacha le haghaidh 2012, de bharr na dtorthaí seo tá méadú soirbheachais ar an ngnó maidir le fás leanúnach sa Bhliain Fhioscach 2013.

Seirbhís do Chustaiméirí
Tugadh isteach córas úr um bainistíocht lucht oibre soghluaiste maidir le seirbhís do chustaiméirí, ag soláthar seachadadh táirgí agus seirbhíse níos gaiste agus níos éifeachtaí do chustaiméirí. Neartaíonn sé seo na seirbhísí do chustaiméirí sna margaí Anua uile agus tá sé fíorthábhachtach don rath fadtéarmach.

Teicneolaíocht Úr
Lainseáladh teicneolaíocht chóireála úr, Platinum, i dtrí Stát de chuid SAM, ag díriú ar an margadh cónaithe.

Tiomantais

Nuálaíocht Táirgí
Áirítear ar chlár oibre nuálaíochta Anua punann teicneolaíochtaí aeir ghlain agus uisce ghlain a bheidh éagsúil agus inbhuanaithe a choinneáil agus a fhorbairt.

Seirbhís do Chustaiméirí
Neartóidh Anua a chumas seirbhíse do chustaiméirí tuilleadh, ag forbairt ar aitheantas rath Anua ag Gradaim Seirbhíse Allamuigh na hÉireann 2011, a bronnadh ar na cuideachtaí siúd a thaispeáin sármhaitheas sa tseirbhís oibriúcháin agus allamuigh araon.

Ag Fás Mhargadh na Ríochta Aontaithe
Úsáidfear an tsamhail oibriúcháin leasaithe sa Ríocht Aontaithe d’fhonn féachaint d’fhás sa sciar den mhargadh, go háirithe in earnáil na cóireála fuíolluisce.

Rialúchán
Tá an gnó tiomanta do tháirgí agus seirbhísí a chur ar fáil lena gcomhlíontar na riachtanais rialála agus chomhshaoil atá ag athrú i gcónaí maidir leis na margaí a oibríonn Anua.