TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Tuarascáil na Stiúrthóírí

Réamhrá

Cuireadh na Stiúrthóirí a dtuarascáil agus ráitis airgeadais iniúchta Bhord na Móna cpt i láthair le haghaidh na tréimhse 31 Márta 2011 go 28 Márta 2012.

Príomhghníomhaíochtaí agus Athbhreithniú

Soláthraíonn an Grúpa leictreachas a ghintear ó mhóin, ola agus ó bhithmhais ag a stáisiúin ghiniúna agus soláthraíonn sé móin mar bhreosla chuig stáisiúin ghiniúna leictreachais eile. Soláthraíonn sé seirbhísí bainistíochta dramhaíola, brícíní móna, gual agus ola, táirgí gairneoireachta, táirgí cóireála fuíolluisce agus astaíochtaí bolaidh, seirbhísí comhairleachta comhshaoil agus saotharlainne tráchtála chomh maith.

Cuimsítear Athbhreithniú i Ráiteas an Chathaoirligh ar leathanaigh 2 agus 3, ar leathanaigh 4 go 13, ar staid ghnóthaí na ngnóthaí amhail 28 Márta 2012, heachtraí le gairid agus forbairtí dóchúla amach anseo.

Torthaí le haghaidh an Tréimhse €’000
Caillteanais maidir leis an mbliain airgeadais (15,975)
Díbhinn íoctha (4,332)
Caillteanas coinnithe le haghaidh na bliana airgeadais (20,307)

Tugtar sonraí ar thorthaí airgeadais Bhord na Móna cpt le haghaidh na tréimhse 31 Márta 2011 go 28 Márta 2012 ar leathanaigh 32 go 60.

Stiúrthóirí

Cinneann dhá bhall déag den Bhord arna gceapadh ag an Rialtas an polasaí i mBord na Móna. Tá ainmneacha na ndaoine a bhí ina Stiúrthóirí le linn na tréimhse leagtha amach thíos.

Fergus McArdle, Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy, Stiúrthóir Bainistíochta
Paudge Bennett
Gabriel Cribbin – d’éag a théarma oifige an 21 Deireadh Fómhair 2011
Denise Cronin – ceaptha le héifeacht ó 15 Meán Fómhair 2011
Paddy Fox
Pat McEvoy
Rose McHugh – éirithe as an 5 Meán Fómhair 2011
Colm Ó Gógáin
Rory Scanlan – d’éag a théarma oifige an 13 Meitheamh 2012
Conor Skehan – éirithe as an 6 Aibreán 2011
David Taylor
Peter Wyer

Ceapadh an tUasal John Horgan mar Stiúrthóir le héifeacht ó 24 Aibreán 2012.

Rialachas Corparáideach

Mar chuid dá thiomantais do cháilíocht lean an Grúpa de dhea-chleachtas maidir le stiúradh a ghnó agus maidir le tuairisciú airgeadais agus ginearálta a chur i bhfeidhm.

Cloíonn an Grúpa le forálacha na Roinne Airgeadais maidir le “Cód Cleachtais an Rialtais maidir le Comhlachtaí Stáit” agus tá na prionsabail um dhea-rialachas corparáideach curtha i bhfeidhm aige.

Leanann Plean um Scair-úinéireacht d’Fhostaithe (ESOP) Bhord na Móna de 5% d’iomlán na ngnáthscaireanna a shealbhú i mBord na Móna thar ceann 2,102 rannpháirtí incháilithe (fostaithe atá ag fónamh agus fostaithe atá éirithe as) in Iontaobhas Scairúinéireachta d’Fhostaithe Bhord na Móna nó i Scéim Roinnte Brabúis Fhaofa (ASS P). I mí na Nollag 2011, rinneadh na scaireanna uile a leithreasú chuig na rannpháirithe incháilithe tríd an Scéim Roinnte Brabúis Fhaofa de réir rialacha na scéime.

Cruinnithe Boird

Bhuail an Bord le chéile 12 uair le linn na bliana airgeadais.

Coistí an Bhoird

Tá trí bhuan-Choiste ag an mBord a fheidhmíonn faoi théarmaí tagartha foirmiúla.

Ba iad baill an Choiste Riosca agus Iniúchóireachta amhail an 28 Márta 2012 Peter Wyer (Cathaoirleach), Rory Scanlan agus Denise Cronin. Feidhmíonn an tUasal Robert Dix mar chomhairleoir don Choiste. Bhuail an Coiste le chéile 6 huaire le linn na bliana airgeadais. Buaileann an Coiste ar bhonn tréimhsiúil leis an iniúchóir inmheánach agus leis na hiniúchóirí seachtracha d’fhonn plé a dhéanamh ar rialú cuntasaíochta inmheánach an Ghrúpa, ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh, rogha na bpolasaithe cuntasaíochta agus teicnící meastachán, ar an bplean iniúchta sheachraigh, an tuarascáil iniúchta reachtúil, tuairisciú airgeadais agus cúrsaí eile lena mbaineann. Tá rochtain neamhtheoranta ag an iniúchóir inmheánach agus ag na hiniúchóirí seachtracha ar an gCoiste Riosca agus Iniúchóireachta. Tuairiscíonn Cathaoirleach an Choiste don Bhord maidir leis na ceisteanna suntasacha uile arna mbreathnú ag an gCoiste agus scaiptear miontuairiscí a chruinnithe ar na Stiúrthóirí ar fad.

Déileálann an Coiste um Luach Saothair le luach saothair agus costais an Stiúrthóra Bainistíochta agus na Bainistíochta Sinsearaí laistigh de threoirlínte an Rialtais. Ba iad na baill amhail an 28 Márta 2012 Fergus McArdle (Cathaoirleach), Paddy Fox agus Pat McEvoy. Freastalaíonn an Stiúrthóir Bainistíochta, Gabriel D’Arcy, ar an gCoiste ach amháin nuair a bhíonn a phost féin á phlé. Bhuail an Coiste le chéile dhá uair le linn na bliana airgeadais.

Breathnaíonn an Coiste Airgeadais ar ghnéithe airgeadais na ngnóthaí a chuirtear isteach chuig an mBord agus ar sholáthar, diúscairt agus léasú talún, foirgneamh agus saoráidí. Ba iad na baill amhail 28 Márta 2012 Fergus McArdle (Cathaoirleach), Paudge Bennett, Gabriel D’Arcy, Colm Ó Gógáin agus David Taylor. Bhuail an Coiste le chéile trí huaire le linn na bliana airgeadais.

Ó am go chéile bunaíodh an Bord Coistí sealadacha chomh maith le déileáil le cúrsaí faoi leith faoi théarmaí sainithe tagartha. Níor bunaíodh Coistí dá leithéidí an bhliain dar críoch 28 Márta 2012.

Freastal ar Chruinnithe an Bhoird agus Coistí

Déantar achoimre sa tábla thíos ar fhreastal na Stiúrthóirí ar chruinnithe Boird agus Coistí ar a raibh siad incháilithe le freastal orthu le linn na bliana dar críoch 28 Márta.

Stiúrthóir Cruinnithe Boird ar
Freastalaíodh/Incháilithe
Cruinnithe Coistí ar
Freastalaíodh/Incháilithe
F McArdle, Cathaoirleach 12/12 4/4
G D’Arcy, Stiúrthóir Bainistíochta 12/12 3/3
P Bennett 12/12 3/3
D Cronin 7/7 2/2
G Cribbin 4/7 1/4
P Fox 12/12 2/2
P McEvoy 12/12 2/2
R McHugh 5/5 2/2
C Ó Gógáin 12/12 3/3
R Scanlan 12/12 5/6
C Skehan n/a* 1/1
D Taylor 12/12 3/3
P Wyer 12/12 6/6

* Ní raibh cruinniú Boird ar bith ann sa tréimhse 31 Márta 2011 go 6 Aibreán 2011, an dáta ar éirigh an Dr. Skehan as an mBord.
• Ba iad na costais chomhlána a íocadh leis na Stiúrthóirí in 2011/2012 €47,974 (2010/2011: €61,832).

Bainistíocht Riosca Airgeadais

Nochtann oibríochtaí an Ghrúpa é do roinnt rioscaí airgeadais lena n-áirítear éifeachtaí na n-athruithe sa riosca malairte eachtraí, riosca creidmheasa, riosca leachtachta agus ráta úis. Tá clár bainistíochta riosca i bhfeidhm ag an nGrúpa ina bhféachtar do neamhchosaintí airgeadais an Ghrúpa a bhainistiú trí mhonatóireacht a dhéanamh ar an neamhchosaint malairte eachtraí mar aon le maoiniú fiachais agus na costais airgeadais lena mbaineann.

D’fhonn cobhsaíocht eis-sreafaí airgid thirim a chinntiú agus dá réir sin an riosca ráta úis a bhainistiú, tá polasaí ag an nGrúpa 50% ar a laghad dá fhiachais a choinneáil ag ráta seasta. I mí Mhárta 2012, shocraigh an Grúpa 100% (2011: 100%) dá fhiachais láithriúchán príobháideach. Lena chois sin féachann an Grúpa don riosca um maoiniú neamhchinnte ina oibríochtaí a íoslaghdú trí iasachtú a dhéanamh laistigh de leathú na dtréimhsí aibíochta. Úsáidtear ionstraimí airgeadais leis an riosca ráta úis agus airgeadais a bhainistiú. Ní ghlacann an Grúpa páirt i ngníomhaíocht amhantrach agus tá polasaí oibriúchán cisteáin drogallach roimh rioscaí.

Déantar oibríochtaí cisteáin an Ghrúpa a bhainistiú de réir polasaithe atá faofa ag an mBord. Soláthraíonn na polasaithe sin prionsabail maidir le bainistíocht riosca airgeadais iomlán agus cumhdaítear réimse faoi leith iontu amhail riosca ráta úis, creidmheasa, leachtachta, agus malairte eachtraí.

Praghasriosca
Tá an Grúpa nochta do phraghasriosca tráchtearraí mar thoradh ar a oibríochtaí. Mar sin féin, ag cur san áireamh méid oibríochtaí an Ghrúpa, sáraíonn na costais a bhaineann leis an nochtadh do phraghasriosca tráchtearraí táirbhí féideartha ar bith. Déanfaidh an Stiúrthóir athbhreithniú ar oiriúnacht an pholasaí seo má thagann athrú ar bith i méid nó cineál na n-oibríochtaí. Níl an Grúpa nochta do phraghasriosca urrúis chothromais ar bith toisc nach bhfuil infheistíochtaí cothromais liostaithe nó infheistíochtaí cothromais ar bith eile ina shealbh.

An riosca malairte eachtraí
Is é an Euro airgeadra tuairiscithe Bhord na Móna. Tá an Grúpa nochta do rioscaí malairte eachtraí le linn gnáthchúrsaí gnó, go príomha ar dhíolachán agus ar cheannachán steirlinge agus dhollar SA M araon. Tá fálaithe eacnamaíocha nádúrtha áirithe ann laistigh den Ghrúpa. Ag deireadh na bliana, bhí fiachas ráta sheasta $355,000,000 a fálaíodh le socruithe babhtála.

Riosca creidmheasa
Déanann an Grúpa scrúdú leanúnach ar a pholasaithe maidir le creidmheas i bhfianaise na ndálaí eacnamaíocha atá ag athrú ina n-oibríonn an Grúpa. Tá clár leanúnach ag an mBainistíocht, le faomhadh ón mBord, maidir le bearta maolúcháin chun rioscaí creidmheasa sainaitheanta a laghdú lena n-áirítear feabhas ar thuairisciú eisceachtaí agus úsáid uathoibríoch teorainneacha creidmheasa chun riosca a bhainistiú. Ina theannta sin, tá árachas úis i bhfeidhm do mhórchustaiméirí an Ghrúpa.

Riosca Leachtachta
Gineann oibríochtaí an Ghrúpa airgead. Go stairiúil d’úsaid an Ghrúpa an t-airgead tirim seo d’fhonn fiachas meántéarmach agus fadtéarmach a aistarraingt agus d’fhonn caiteachas caipitil a mhaoiniú. Faigheann an Grúpa maoiniú go príomha anois trí fhiachas meántéarmach le haibíochtaí idir 2013 agus 2019. Tá na Stiúrthóirí sásta go bhfuil go leor foinsí ag an nGrúpa d’fhiachas gearrthéarmach agus meántéarmach lena chur ar a chumas oibríochtaí reatha agus fairsingiú beartaithe a mhaoiniú.

Riosca ráta úis agus sreabhadh airgid
Tá sócmhainní úis agus dliteanais úis araon ag an nGrúpa. Tuilltear úis ar iarmhéideanna airgid thirim ag ráta athraitheach. Tá polasaí ag an nGrúpa 50% ar a laghad d’fhiachas a choinneáil ag ráta seasta d’fhonn cinnteacht sreafaí airgid ús todhchaí a chinntiú. Déanfaidh na Stiúrthóirí athbhreithniú ar oiriúnacht an pholasaí seo sa chás go n-athródh méid nó cineál oibríochtaí an Ghrúpa. Trí shraith babhtálacha ráta úis, shocraigh an Grúpa na rátaí úis ar a fhiachas meántéarmach.

Freagrachtaí na Stiúrthóirí as Ráitis Airgeadais

Tá na Stiúrthóirí freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí na hÉireann is infheidhme agus an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis in Éirinn lena n-áirítear na caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus arna bhfoilsiú ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

Ceanglaítear ar na Stiúrthóirí faoi dhlí cuideachtaí na hÉireann ráitis airgeadais a ullmhú le haghaidh gach bliain airgeadais ina dtugtar léargas fíor agus cothrom ar ghnóthaí na Cuideachta agus an Ghrúpa agus ar bhrabús agus caillteanas an Ghrúpa le haghaidh na tréimhse sin. Agus na ráitis airgeadais a n-ullmhú, ceanglaítear an méid seo a leanas ar na Stiúrthóirí:

 • polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach;
 • breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus stuama a dhéanamh, agus
 • na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh an Chuideachta de bheith i mbun gnó.

Dhearbhaigh na Stiúrthóirí gur chloígh siad leis na ceanglais thuas agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú acu.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as leabhair chuí chuntas a choinneáil, ina léirítear, le cruinneas réasúnta ag tráth ar bith, staid airgeadais na Cuideachta agus ina gcuirtear ar a gcumas a chinntiú go ndéantar na ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhréir leis na caighdeáin chuntasaíochta a bhfuil glacadh leo in Éirinn agus le Reachtanna na hÉireann ina gcuimsítear Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2012 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Grúpchuntais) 1992. Tá siad freagach chomh maith as sócmhainní na Cuideachta a chosaint agus dá bhrí sin as bearta réasúnta a dhéanamh maidir le calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhraith. Is iad na bearta atá déanta ag na Stiúrthóirí chun cloí le hoibleagáid na Cuideachta maidir le leabhair chuí chuntas a choinneáil córais chuí agus nósanna imeachta cuí a úsáid agus daoine inniúla a fhostú. Coinnítear na leabhair chuntas ag oifig chláraithe na Cuideachta.

Ceanglaítear ar na Stiúrthóirí ráiteas a chur san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil maidir leis an gcóras rialaithe inmheánaigh i gcomhréir le ceanglais an Chóid Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit.

Tá na Stiúrthóirí freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar láithreán Gréasáin na Cuideachta. D’fhéadfadh an reachtaíocht i bPoblacht na hÉireann trína rialaítear ullmhú agus scaipeadh na ráiteas airgeadais a bheith difriúil ón reachtaíocht i ndlínsí eile.

Rialuithe Inmheánacha

Tá freagracht fhoriomlán ag na Stiúrthóirí as córais rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa agus as athbhriethniú a dhéanamh ar a n-éifeachtúlacht. Tá na córais sin deartha chun riosca a bhainistiú agus is féidir leo dearbhú réasúnta, ach ní absalóideach a thabhairt i gcoinne míraitis nó cailltanais ábhartha. Dearbhaíonn an Bord go bhfuil athbhreithniú déanta aige ar éifeachtúlacht an chóras rialaithe inmheánaigh.

Tá an Bhainistíocht freagrach as rioscaí suntasacha a shainaithint agus a mheas agus as dearbhú agus feidhmiú córais rialaithe inmheánaigh oiriúnacha. Tá na córais rialaithe inmheánaigh deartha lena chinntiú go ndéantar na hidirbhearta a chomhlíonadh de réir údarú na Bainistíochta go ndéantar bearta réasúnta chun sócmhainní a chosaint agus calaois a chosc, agus go gcoinnítear taifid airgeadais chuí. Tugann an Bhainistíocht tuarascáil don Bhord maidir le mór-athruithe sa ghnó agus sa timpeallacht sheachtrach a théann i gcion ar riosca.

I measc na bpríomhnósanna imeachta atá curtha i bhfeidhm ag an mBord chun rialú inmheánach éifeachtúil a chur ar fáil tá:

 • struchtúr eagrúcháin ina bhfuil nósanna imeachta oibriúcháin agus tuairiscithe soiléire, teorainneacha údaraithe, deighilt dualgas agus údaráis tharmligthe;
 • rinneadh freagrachtaí bainistíochta atá sainithe go soiléir a bhunú ar fud an Ghrúpa agus fuarthas seirbhísí pearsanra cháilithe agus rinneadh dualgais a leithdháileadh go cuí orthu ;
 • ráiteas maidir le cinntí forchoimeádta don Bhord;
 • próiseas bainistíochta riosca ina gcumasaítear sainaithint agus measúnú rioscaí, a d’fhéadfadh dul i gcion ar fheidhmíocht agus ar chuspóirí an ghnó agus ina gcinntítear go ndéantar pleananna maolaithe cuí d’fhonn an riosca iarmharach a íoslaghdú;
 • próiseas bainistíochta riosca ina gcumasaítear sainaithint agus measúnú rioscaí, a d’fhéadfadh dul i gcion ar fheidhmíocht agus ar chuspóirí an ghnó agus ina gcinntítear go ndéantar pleananna maolaithe cuí d’fhonn an riosca iarmharach a íoslaghdú;
 • próiseas pleanála cuimsitheach do gach gnó agus lárseirbhísí tacaíochta ag sroicheadh buaice i bplean fadtéarmach buiséid an Ghrúpa, arna fhaomhadh ag an mBord;
 • córas tuairiscithe airgeadais cuimsitheach agus an fheidhmíocht iarbhír i gcoinne an bhuiséid, tuartha, táscairí feidhmíochta agus difríochtaí suntasacha arna dtuairisciú don Bhord gach mí;
 • sraith polasaithe agus nósanna imeachta i dtaca le rialuithe oibriúcháin agus airgeadais lena n-áirítear caiteachas caipitil;
 • nósanna imeachta chun aghaidh a thabhairt ar impleachtaí airgeadais mór-rioscaí gnó, lena n-áirítear ionstraimí airgeadais, cleachtais tarmligin, agus deighilt dualgas agus tá siad sin á dtacú ag nósanna imeachta monatóireachta;
 • tá an bhainistíocht ag gach leibhéal freagach as rialú inmheánach thar a feidhmeanna gnó faoi seach, agus
 • áirítear ar nósanna imeachta maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chórais rialaithe inmheánaigh obair an Choiste Riosca agus Iniúchóireachta, athbhreithnithe bainistíochta, sainchomhairleoirí seachtracha agus iniúchadh inmheánach a úsáid.

San iniúchadh inmheánach breathnaítear ar chórais rialaithe an Ghrúpa trí scrúdú a dhéanamh ar thuarascálacha airgeadais, trí chruinneas na n-idirbheart a thástáil agus trí dhearbhuithe a fháil ar chuma eile go bhfuil na córais ag feidhmiú de réir pholasaithe agus cheanglais rialaithe an Ghrúpa. Tugtar tuarascáil go díreach don Choiste Riosca agus Iniúchóireachta ón iniúchadh inmheánach maidir le feidmiú na rialuithe inmheánacha agus déantar moltaí ann maidir le feabhsúcháin ar an timpeallacht rialaithe más cuí.

Tá creat láidir i bhfeidhm ag an nGrúpa d’fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar leorgacht éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha agus monatóireacht a dhéanamh orthu, lena n-áirítear na rialuithe airgeadais, oibriúcháin, bainistíochta riosca agus comhlíontachta. Tá an Bord sásta go bhfuil an córas rialaithe inmheánaigh atá i bhfeidhm oiriúnach don ghnó.

Tá athbhreithniú déanta ag an mBord ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh suas go dtí an dáta a fhaomhfar na ráitis airgeadais. Rinne an Coiste Riosca agus Iniúchóireachta athbhreithniú mionsonraithe agus rinne sé a thorthaí a thuairisciú don phríomh-Bhord. Áiríodh ar an bpróiseas a úsáideadh le hathbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh:

 • athbhreithniú agus breathnú ar an gclár oibre um iniúchadh inmheánach agus breathnú ar a thuarascálacha agus a thorthaí;
 • athbhreithniú ar thuairisciú rialta ón iniúchadh inmheánach maidir le stádas na timpeallachta rialaithe inmheánaigh agus stádas na moltaí a ardaíodh roimhe sin óna dtuarascálacha féin agus ó thuarascálacha ó iniúchóirí seachtracha;
 • athbhreithniú ar thuarascálacha ó iniúchóirí seachtracha ina bhfuil sonraí faoi fhadhbanna ábhartha ar bith maidir le rialú airgeadais inmheánach arna sainaithint acu ina n-obair mar iniúchóirí, agus
 • athbhreithniú ar na tuarascálacha um chlár rioscaí, na frithbhearta atá i bhfeidhm leis an riosca a mhaolú, an riosca iarmharach fánta agus na bearta is gá nó atá á ndéanamh le rioscaí a mhaolú tuilleadh.

An Gnóthas Leantach

Tá athbhreithniú déanta ag na stiúrthóirí ar ghnóthaí an Ghrúpa agus ar fhaisnéis ábhartha eile agus dearbhaíonn siad go bhfuil go leor acmhainní ag Bord na Móna chun leanúint de bheith i mbun gnó go ceann i bhfad. Chun na críche sin, leantar de bhonn an ghnóthais leantaigh a ghlacadh maidir leis na ráitis airgeadais a ullmhú.

Scairshealbha na Stiúrthóirí agus an Rúnaí

Tá an tUasal P Bennett, an tUasal P Fox, an tUasal P McEvoy agus an tUasal Colm Ó Gógáin agus an Rúnaí ina rannpháirtithe ar Phlean um Scair-Úinéireacht d’Fhostaithe Bhord na Móna agus tá leithdháileadh barúlach de 1,771 gnáthscair acu i mBord na Móna cpt atá sealbhaithe i Scéim Roinnte Brabúis Fhaofa Bhord na Móna nó i Scéim Iontaobhas Scair-úinéireachta d’Fhostaithe Bhord na Móna. Ní raibh leasanna ar bith ag na Stiúrthóirí eile nó ag a dteaghlaigh i scaireanna Bhord na Móna cpt nó i gcuideachta ar bith eile de chuid an Ghrúpa le linn na bliana dar críoch 28 Márta 2012.

Cóid Iompair

Bhí an Cód Iompair d’Fhostaithe fós i bhfeidhm le linn na bliana airgeadais 2011/2012. Glacadh Cód Iompair do Stiúrthóirí i mí Aibreáin 2002 agus tá sé fós i bhfeidhm.

Acmhainní Daonna

Cuireann Bord na Móna a pholasaithe maidir le hAcmhainní Daonna i bhfeidhm ar mhodh comhairleach agus comhoibríoch ina dtugtar meas do thábhacht ár ndaoine agus a bhfeidhmíochta. Tá sé d’aidhm ag an nGrupa torthaí tráchtála láidre a bhaint amach trí chur chuige gairmiúil a bheidh spreagtha ag feidhmíocht.

Mar a bhíonn sé i gcónaí, choinnigh Bord na Móna a chaidrimh atá bunaithe ar chomhpháirtíocht le fostaithe agus lena ionadaithe cumainn agus é seo á aithint mar mhodh éifeachtúil lenár ndúshláin ghnó a shárú.

Lean Bord na Móna d’fheabhas a chur ar shláinte agus ar shábháilteacht ag an obair trí aird sheasta a thabhairt ar phróisis oibre den chleachtas is fearr. Lena chois sin, lean an Grúpa tús lena chlár um Shláinte agus Folláine ina ndírítear ar fheabhas a chur ar fholláine na bhfosaithe aonair.

Seirbhísí Cáilíochta agus Custáiméirí

Tá polasaithe glactha ag an mBord go bhfaighidh Bord na Móna an creidiúnú ISO agus/nó creidiúnú ábhartha ar bith eile dá ngníomhaíochtaí go léir go deonach.

Ghlac an Grúpa an Cód Cleachtais maidir le Seachadadh Seirbhísí chuig Custaiméirí Cuideachtaí Stáit Tráchtála.

Taifid Chuntasaíochta

Is iad na bearta atá déanta ag na Stiúrthóirí chun comhlíontacht a chinntiú laistigh d’oibleagáid an Ghrúpa maidir le leabhair chuí chuntas a choinneáil córais chuí agus nósanna imeachta cuí a úsáid agus daoine inniúla a fhostú. Coinnítear na leabhair chuntas ag oifig chláraithe an Ghrúpa, an Phríomhshráid, an Droichead, Co. Chill Dara.

Iocaíocht na gCunta

Admhaíonn na Stiúrthóirí a bhfreagracht as comhlíontacht a cinntiú, i ngach ponc ábhartha, le forálacha Rialacháin na gComhphobal (Íocaíochtaí Dhéanaí in Idirbhearta Tráchtála) 2002 (“na Rialachán”). Cuireadh nósanna imeachta i bhfeidhm chun na dátaí ar a mbeidh sonraisc dlite i gcomhair íocaíochta a shainaithint agus chun a chinntiú go ndéantar na híocaíochtaí faoi na dátaí sin. Soláthraítear dearbhú réasúnta i nósanna imeachta dá leithéidí i gcoinne neamhchomhlíonadh ábhartha na Rialachán. Ba é an polasaí íocaíochta le linn na bliana a bhí faoi athbhreithniú cloí le ceanglais na Rialáchán.

Iniúchóirí

Tá a dtoilteanas leanúint de bheith in oifig mar Iniúchóirí don Ghrúpa curtha in iúl ag na hIniúchóirí PricewaterhouseCoopers.
Sínithe:

Fergus McArdle
Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy
Stiúrthóir Bainistíochta