TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Clár Comhardaithe na Cuideachta

amhail 28 Márta 2012

Nóta 28 Márta
2012
€’000
30 Márta
2011
€’000
 
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní inláimhsithe 8 4,595 4,767
Sócmhainní airgeadais 10 95,401 114,678
99,996 119,445
Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe 12 253,747 219,477
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 182,477 172,526
436,224 392,003
Creidiúnaithe - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin 13 (122,097) (140,169)
Glan-sócmhainní reatha 314,127 251,834
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 414,123 371,279
Creidiúnaithe - méideanna a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin 14 (263,040) (262,865)
Soláthairtí do dhliteanais 17 (9,840) (11,390)
Glan-sócmhainní roimh dhliteanais na gcistí pinsin 141,243 97,024
Dliteanais an chiste pinsin 25 (4,395) (3,922)
Glan-sócmhainní tar éis dliteanas na gcistí pinsin 136,848 93,102
 
Caipiteal agus Cúlchistí
Scairchaipiteal glaoite 18 82,804 82,804
Scairbhiseach 18 1,959 1,959
Cuntas brabúis agus caillteanais 52,085 8,339
Ciste gnáthscaire na scairshealbhóirí 136,848 93,102
Thar ceann an Bhoird:

Fergus McArdle
Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy
Stiúrthóir Bainistíochta