TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid

don bhliain dar chríoch 28 Márta 2012

Nóta 2011/2012
€’000
2010/2011
€’000
 
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 20(a) 42,090 56,839
Torthaí ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais 20(b) (10,280) (8,377)
Cánachas (4,293) (3,377)
Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais 20(b) (23,538) (49,204)
Éadáil ghnóthais an ghnó 20(b) (1,708) 0
Díbhinní cothromais íoctha le scairshealbhóirí 3 (4,332) (3,469)
Glan-eis-sreabhadh airgid roimh úsáid acmhainní leachta agus maoiniú (2,061) (7,588)
Maoiniú 20(b) 0 0
Laghdú ar ghlanairgead tirim (2,061) (7,588)


Réiteach Glan-Sreabhadh Airgid le Gluaiseacht I Nglanfiachas

Laghdú ar airgead tirim i rith na bliana (2,061) (7,588)
Athrú i nglanfiachas mar thoradh ar shreabhadh airgid (2,061) (7,588)
Glanfhiachas ag tús na bliana airgeadais (64,653) (57,065)
Glanfhiachas ag deireadh na bliana airgeadais 20(c) (66,714) (64,653)




Thar ceann an Bhoird:

Fergus McArdle
Cathaoirleach
Gabriel D’Arcy
Stiúrthóir Bainistíochta